Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.127.2012.ZW

 

Opole, dnia 27.11.2012 roku
OŚ.6341.127.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Bogusława Pustelnika Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu z siedzibą: 45-085 Opole ul. Niedziałkowskiego 6, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu na rowie R-C13 zlokalizowanym w km 0+500, w ciągu drogi krajowej nr 94 w km 167+233 w Skarbiszowie gm. Dąbrowa, polegającą na:
 
 1. Rozbiórce istniejącego przepustu na rowie melioracji wodnych szczegółowych     R-C13, wykonanego z kamienia na zaprawie o stropie łukowym, dnie ziemnym wraz ze skrzydełkami przyczółków na wlocie (betonowe) i na wylocie (z kamienia na zaprawie) o poniższych parametrach:
  • km rowu R-C13: 0+500,
  • km drogi 167+233,
  • światło poziome 0,90 m,
  • światło pionowe 1,20 m,
  • rzędna dna wlotu 150,32 m npm,
  • rzędna dna wylotu 150,42 m npm (przeciwspadek),
  • skrzyżowanie osi obiektu z osią drogi pod kątem 48o
  • długość przepustu 17,70 m.
współrzędne geograficzne istniejącego przepustu:
- wlot:              N: 50° 43’ 32,1839”               E: 17° 44’ 37,5595”
- wylot:            N: 50° 43’ 32,6142”               E: 17° 44’ 36,9664”
 
 1. Wykonaniu w jego miejscu przepustu, z rur betonowych, kielichowych typu „WIPRO” z przyczółkami betonowymi, ściankowymi, na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-C13, o poniższych parametrach:
·        km rowu R-C13 0+500,
·        km drogi 167+233,
·        średnica przepustu f 1,20 m,
·        rzędna dna wlotu: 150,22 m npm,
·        rzędna dna wylotu: 150,13 m npm,
·        spadek 0,53%,
·        skrzyżowanie osi obiektu z osią drogi pod kątem 48o,
·        długość 17,53 m,
·        umocnienie skarp rowu: kamieniem łamanym 10 cm x 10 cm na warstwie betonu B-15 gr. 15 cm oparte na oporniku betonowym 30 cm x 70 cm,
·        umocnienie dna rowu: kamieniem łamanym 20 cm x 20 cm na warstwie betonu B-15 gr 15 cm zakończone gurtem dennym 30 cm x 70 cm na długości około 4,4 m na wlocie i 2,9 m na wylocie.
współrzędne geograficzne projektowanego przepustu:
- wlot:              N: 50° 43’ 32,2200”               E: 17° 44’ 37,5086”
- wylot:            N: 50° 43’ 32,6424”               E: 17° 44’ 36,9123”
 
 
Prace związane z rozbiórką istniejącego przepustu, wykonaniem nowego oraz umocnieniem i konserwacją koryta rowu R-C13 prowadzone będą na działkach:
 
-          nr 627 a.m. 2 obręb Borkowice gm. Lewin Brzeski właściciel: Skarb Państwa władający: PGL LP Nadleśnictwo Opole,
-          nr 54 a.m. 3 obręb Skarbiszów gm. Dąbrowa właściciel Skarb Państwa (w zarządzie GDDKiA Oddział w Opolu),
-          nr 60/6 a.m. 3 obręb Skarbiszów gm. Dąbrowa właściciel: Weronika i Józef Przybyła z Żelaznej.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
Wersja XML