Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2012.BS

 

Opole, 2012-11-21

 

OŚ. 6341. 116. 2012. BS

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

 

            informację o wszczęciu w dniu  30 października 2012 r., postępowania na wniosek pana Tomasza Sokulskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez p. Marka Leję Wójta Gminy Dąbrowa, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach odwodnienia dróg  wewnętrznych - ul. Akacjowej, Kwiatowej, Alei Róż, części ul. Lipowej oraz  drogi gminnej - ul. Jaśminowej, w MECHNICACH,   gm. Dąbrowa, w zakresie:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

   - na wykonanie 13 studni chłonnych (podwójnych połączonych szeregowo)

   - wykonanie przepustu o średnicy ø 400 i długości L = 12 m, na rowie przydrożnym pod włączeniem ul. Lipowej (drogi wewnętrznej)  z drogą wojewódzką  ul. Niemodlińską;

2. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z w/w dróg do ziemi poprzez projektowane 26 szt. studni chłonnych ( 13 x 2 szt). 

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działki nr 828/225, 616/225, 713/209, 692/225 am 3 obręb Mechnice,  właściciel Gmina Dąbrowa

 

- działka nr 858/175 am 3 obręb Mechnice, właściciel Powiat Opolski (zarządca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu)  

 

 

 

 

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML