Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2012.BS

 

Opole, 2012-10-29

OŚ. 6341. 111. 2012. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 15 października 2012 r., postępowania na wniosek p. Zbigniewa Malec z biura „Hemlecki s.c.”, 41-909 Bytom, ul. Ostatnia 3, działającego z upoważnienia Warty Glass Jedlice SA w Jedlicach, 46-040 Ozimek, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:

1. na wykonanie urządzenia wodnego- wylotu ścieków oznaczonego jako wylot nr 9 w km 0+950 Kanału Hutniczego

2. na szczególne korzystanie z wód – na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dachu nowoprojektowanego magazynu wyrobów gotowych wraz z sąsiadującym placem manewrowym i parkingiem( działki nr 1023/8,1023/7), projektowanym wylotem nr 9 do Kanału Hutniczego w km 0+950, w obliczeniowej  ilości Qobl. = 177 l/s, w tym z dachu magazynu Q obl. = 111 l/s,  z terenów utwardzonych Q obl. = 66 l/s.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych: działka nr 1023/11 am 1  obręb Szczedrzyk, własność Skarb Państwa.

 

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML