Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2012.ZW

 

Opole 2012-10-24
OŚ.6341.103.2012.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana mgr inż. Ryszarda Wodyńskiego Kierownika Oddziału TPM Consulting TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Wrocław z siedzibą: 54-611 Wrocław ul. Stanisławowska 27, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana mgr inż. Bogdana Poliwodę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 127, w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
 1. Rozbiórkę (likwidację) istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w km 16+513 na rzece Budkowiczance w km 2+150 o poniższych parametrach:
-          most betonowy w skosie do osi rzeki, jednoprzęsłowy o konstrukcji nośnej łukowej
-          światło poziome (do osi rzeki)                                          L = 6,6 m
-          szerokość mostu (do osi drogi)                                        B = 7,8 m
-          powierzchnia przekroju rzeki pod mostem                        A = 13,0 m2
-          przyczółki betonowe masywne, równoległe do osi drogi
-          rzędna dna rzeki                                                              138,50 m Kr.
-          rzędna spodu konstrukcji w kluczu                                   141,41 m Kr.
-          rzędna jezdni                                                                   142,32 m Kr.
-          współrzędne geograficzne mostu w osi rzeki:
N 50° 50’ 22,4735”        E 17° 41’ 24,9395”.
 
 1. Rozbiórkę (likwidację) istniejącego przejścia nad rzeką Budkowiczanką w km 2+150 kablami teletechnicznymi XzTKMXpwFtlx 50x4x08 i XzTKMXpwFtix 25x4x06 podwieszonymi w rurze osłonowej do istniejącego mostu od strony wody dolnej
-        współrzędne geograficzne przejścia:
N 50° 50’ 22,4261”        E 17° 41’ 24,6859”.
 1. Rozbiórkę (likwidację) istniejących rowów przydrożnych z przepustami zlokalizowanymi na odcinkach rowów przewidzianych do rozbiórki
 
a)      Rów RD-L1 (km 16+376 do km 16+518) strona lewa na brzegu prawym o długości 147 m z przepustami na zjazdach f0,5/6,0 m i f0,5/6,0 m o przyczółkach betonowych
b)      Rów RD-L2 (km 16+523 do km 16+610) strona lewa na brzegu lewym o długości 85 m z przepustem f0,5/6,0 m
c)      Rów RD-P2 (km 16+513 do km 16+610) strona prawa na brzegu lewym o długości 103 m z przepustem f0,5/7,5 m
d)       
-        współrzędne geograficzne istniejących rowów przewidzianych do rozbiórki (likwidacji):
RÓW
KM DW457
N
E
RD – L1
16+376
50o 50’ 23,9583’’
17o 41’18,2880’’
16+518
50o 50’ 22,7089’’
17o 41’25,1146’’
RD – L2
16+523
50o 50’ 22,3712’’
17o 41’25,6501’’
16+610
50o 50’ 21,7491’’
17o 41’29,4818’’
RD – P2
16+513
50o 50’ 22,2425’’
17o 41’24,8174’’
16+610
50o 50’ 21,3764’’
17o 41’29,4484’’
 
 1. Wykonanie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w km 16+496 na rzece Budkowiczance w km 2+130 o poniższych parametrach:
 
a.      most w skosie jednoprzęsłowy, stalowy z prefabrykatów ViaCon-SUPER-COR SC-39B o przekroju zbliżonym do płaskiej półelipsy, posadowiony na betonowych przyczółkach ze skrzydełkami równoległymi do osi drogi
b.      światło poziome (do osi rzeki)                                                                  L = 9,15 m
c.       wysokość stalowej konstrukcji w kluczu                                       h = 1,94 m
d.      szerokość dna rzeki pod i w rejonie mostu odniesiona do osi drogi            b = 6,00 m
e.      maksymalna szerokość mostu odniesiona do osi drogi                               bm = 20,5 m
f.        maksymalna szerokość mostu liczona w osi rzeki                           25,0 m
g.      rzędna dna rzeki                                                                                       138,60 m Kr.
h.      rzędna spodu konstrukcji w kluczu                                                           141,65 m Kr.
i.        rzędna jezdni na moście                                                                            142,56 m Kr.
j.        poziom wody Q50%                                                                                   140,35 m Kr.
k.      poziom wody Q1%                                                                                    141,25 m Kr.
l.        rzędna grodzy                                                                                          140,90 m Kr.
m.    obcięta grodza pod mostem                                                                      139,20 m Kr.
n.      współrzędne geograficzne mostu w osi drogi:
                                   przyczółek prawy (Stare Kolnie)          N         50o 50’ 22,4601’’       
E         17o 41’ 23,5708’’
                                   przyczółek lewy (Popielów)                 N         50o 50’ 22,2584’’       
E         17o 41’ 24,2525’’
 
 1. Wykonanie przejścia nad rzeką Budkowiczanką w km 2+130 kablami teletechnicznymi XzTKMXpwFtlx 50x4x08 i XzTKMXpwFtix 25x4x06 wbudowanymi w pobocze projektowanej drogi z mostem
-        współrzędne geograficzne przejścia:
N   50° 50’ 22,2796”        E 17° 41’ 23,3819”
6.    Wykonanie rowów przydrożnych z przepustami i wylotami do rz. Budkowiczanki. Rowy trawiaste o szerokości dna 0,40 m, skłon skarp 1 : 1,5, spadek niwelety i = 0,5 %.
a)    Rów RD-1Lp (km 16+376 do km 16+503) strona lewa na brzegu prawym o długości 130 m; pod zjazdem km 16+469 przepust P1 z rur PEHD, bezprzyczółkowy f 0,6/11,9 m, rzędna wlotu 140,27 m n.p.m.
b)   Rów RD-2Lp (km 16+520 do km 16+608) strona lewa na brzegu lewym o długości 90 m; pod zjazdem km 16+558 przepust P3 z rur PEHD, bezprzyczółkowy f 0,6/7,3 m, rzędna wlotu 141,44 m n.p.m.
c)    Rów RD-2Pp (km 16+488 do km 16+608) strona prawa na brzegu lewym długości 129 m; pod zjazdem km 16+526 przepust P2 z rur PEHD, bezprzyczółkowy f 0,6/9,6 m, rzędna wlotu 141,21 m n.p.m.
d)   Rów RD-1Pp (km 16+376 do km 16+471) strona prawa na brzegu lewym długości 97 m; pod istniejącą groblą km 16+467 przepust P4 z rur betonowych, z przyczółkami betonowymi i klapą przeciwcofkową (zwrotną) na przyczółku od dolnej wody f 0,5 m, rzędna wlotu 139,80 m n.p.m.
Współrzędne geograficzne projektowanych rowów:

RÓW
KM DW457
N
E
RD – 1 Lp
16+376
50o 50’ 23,9583’’
17o 41’18,2880’’
16+503
50o 50’ 22,6011’’
17o 41’24,3536’’
RD – 2 Lp
16+520
50o 50’ 22,3299’’
17o 41’25,3364’’
16+608
50o 50’ 21,7491’’
17o 41’29,4818’’
RD – 2 Pp
16+488
50o 50’ 22,0555’’
17o 41’23,3673’’
16+608
50o 50’ 21,3764’’
17o 41’29,4484’’
RD – 1 Pp
16+376
50o 50’ 23,5562’’
17o 41’18,1297’’
16+471
50o 50’ 22,2786’’
17o 41’22,3842

7.    Wykonanie wylotów dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z rowów przydrożnych do wód powierzchniowych, do rz. Budkowiczanki.
Dane techniczne i lokalizacja wylotów:

NR WYLOTU
RODZAJ WYLOTU
RZĘDNA WYLOTU
[m n.p.m.]
ODBIORNIK
(rz. Budkowiczanka)
WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE
N
E
W1
Rów RD-1Lp
139,00
Brzeg prawy km 2+140
50o 50’ 22,5315’’
17o 41’24,3813”
W2
Rów RD-2Lp
139,00
Brzeg lewy      km 2+157
50o 50’ 22,4600’’
17o 41’25,3047”
W3
Rów RD-2Pp
139,00
Brzeg lewy km 2+117
50o 50’ 22,1692’’
17o 41’23,3246”
W4
Rów RD-1Pp
139,00
Brzeg prawy km 2+100
50o 50’ 22,2341’’
17o 41’22,3991”

 
8.    Wykonanie ubezpieczeń (regulacji) koryta rz. Budkowiczanki od km 2+096         do km 2+172 tj. w rejonie mostu projektowanego i istniejącego przewidzianego do rozbiórki:
-        długość ubezpieczeń brzegów                              76,0m
-        długość ubezpieczonego dna                                38,0m
-        szerokość dna                                                     B=5,0÷6,0m
-        spadek dna                                                          i = 0,06%
-        skłon skarp                                                          1:1,5
-        podstawa skarp – opaska z obciętej grodzy budowlanej ze stalowych grodzic G-62 pod mostem i z grodzic PCV – G300 na odcinkach dalszych
-        ławeczki i skarpy w sąsiedztwie mostu projektowanego – bruk na podbudowie betonowej
-        skarpy na dalszych odcinkach – narzut warstwą 0,3m pasem 2,0m, powyżej humus i obsiew
-        dno rzeki – narzut warstwą 0,30 m na geowłókninie
-        współrzędne geograficzne w osi rzeki
-        km 2+096                        N         50o 50’ 22,1309’’       
E         17o 41’ 24,1821’’
-        km 2+172                        N         50o 50’ 22,6279’’       
E         17o 41’ 26,0384’’
 
Stan prawny działki, na których prowadzona będzie inwestycja:
 

NR DZIAŁKI
ARKUSZ MAPY
OBRĘB
WŁĄŚCICIEL / TRWAŁY ZARZĄD
UWAGI
275
267
265
162
11
 
 
1
Popielów (0107)
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127, Opole
Istniejąca droga DW457
263/1
11
Popielów (0107)
WZMiUW w Opolu
Oddział w Brzegu
ul. Trzech Kotwic 5, Brzeg
Rzeka Budkowiczanka, istniejący most
230/10
230/11
230/12
230/15
230/16
396
1
Stare Kolnie (0129)
Rzeka Budkowiczanka, most projektowany
230/1
5
Karłowice (0125)
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kup
ul. 1 Maja 9
Lasy powyżej drogi
135/5
135/6
11
Popielów (0107)
135/3
135/7
1096/1
Lasy poniżej drogi
398
1
Stare Kolnie (0129)
Gmina Popielów
ul. Opolska 13, Popielów
Poniżej drogi
394
1
Stare Kolnie (0129)
Szpajcher Jan i Władysława
Stare Kolnie, ul. Zawadzkiego 2
Poniżej drogi

 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML