Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.99.2012.BS

 

Opole, 2012-10-22

OŚ. 6341. 99. 2012. BS

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

  Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 podaję do publicznej wiadomości,

      informację o wszczęciu w dniu 21 września 2012 r., postępowania na wniosek p. Gerarda Cebuli Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o.o., 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 13A  (pismo znak ZGKiM/ZWK/2108/2012 z dnia 19 września 2012 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych, z oczyszczalni ścieków w Prószkowie, istniejącym wylotem ścieków do rowu RA zlokalizowanym w km 2+580,  w dopuszczalnej  ilości: Qśrd =  867,5 m3/d, Qmax r = 316 637,5 m3/rok, Qmaxh = 57,8 m3/h, o dopuszczalnych wartościach stężeń charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń:  BZT5 < 25 mgO2/l, ChZTCr <125 mgO2/l, zawiesiny ogólne  < 35 mg/l,   azot ogólny < 30 mg/l, fosfor ogólny < 3 mg/l.

 

Lokalizacja wylotu ścieków - rów RA, na granicy działek:

- 631/1 am 6 obręb Prószków - własność: Gmina Prószków

- 631/2 am 6 obręb Prószków - własność: Ewa Firlus, Krystian Firlus Opole; Marianna Szymańska, Ryszard Szymański, Zawada.

 

            Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Prószkowie do rowu RA w km 2+580, udzielone Gminie Prószków, decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-21/03 z dnia 12-06-2003 r., obowiązujące do dnia 30 czerwca 2013 r.,  zostanie wygaszone na wniosek Burmistrza Prószkowa w drodze odrębnej decyzji. 

 

 

  

         

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                                               Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML