Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2012.BS

 

Opole, 2012-10-18

OŚ. 6341. 107. 2012. BS

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),          

 podaję do publicznej wiadomości,

 informację o wszczęciu w dniu  5 października 2012 r., postępowania na wniosek pana Włodzimierza Rabenda, 46-070 Chmielowice, ul. Azalii 12,  w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb odwodnienia budynków mieszkalnych położonych przy ul. Azalii 10, 12, 14 w Chmielowicach gm. Komprachcice, w zakresie:

     1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu brzegowego ø 200, zlokalizowanego w km 

        1+419  cieku Ryjec;

     2. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dachów budynków 

        mieszkalnych zlokalizowanych w Chmielowicach przy ul. Azalii 10, 12, 14 do cieku Ryjec w km 1+419 w obliczeniowej

         ilości  Qobl = 3,74 l/s.

 

     Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń

      wodnych: działka nr 1231/193 am 4 obręb Chmielowice, właściciel Gmina Komprachcice. 

 
      

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML