Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2012.ZW

 

Opole 2012-10-17
OŚ.6341.109.2012.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Zdzisława Dzwonnika Nadleśniczego PGL LP Nadleśnictwa Opole z siedzibą: 45-517 Opole ul. Groszowicka 10 – pismo nr S-2710-2-3/12 z dnia 02.10.2012 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Rozbiórkę (likwidację) istniejącego w km 3+229 rowu leśnego bez nazwy, przepustu f 0,60 m, długości L = 5,2 m, zlokalizowanego na terenie oddziałów leśnych nr 154 i 155 Leśnictwa Grodziec, na działkach: nr 154/2 a.m. 10 obręb Biestrzynnik i nr 155/1 a.m. 11 obręb Dylaki gm. Ozimek.
 
  1. Wykonanie urządzeń wodnych:
a.         budowę przepustu betonowego typowego P-1 f 0,80, L = 7,5 m oraz zastawki drewnianej o świetle b=1,0m, Hp = 0,90 m na rowie leśnym bez nazwy w km 3+220÷3+229 (od jego ujścia do Jeziora Turawskiego) zlokalizowanego na terenie oddziałów leśnych nr 154 i 155 Leśnictwa Grodziec, na działkach: nr 154/2 a.m. 10 obręb Biestrzynnik i nr 155/1 a.m. 11 obręb Dylaki gm. Ozimek
 
3.    Szczególne korzystanie z wód rowu bez nazwy polegające na ich:
 
a.         piętrzeniu w km 3+229 do rzędnej 183,00m.npm. za pomocą zastawki drewnianej o świetle B = 1,0 m i wysokości piętrzenia Hp = 0,9 m w okresie od 01.03. do 30.11. każdego roku
b.         poborze na projektowanej zastawce w km 3+229 dla potrzeb jej retencjonowania w okresie 01.03 do 30.11. każdego roku w ilościach: q = 1,64 dm3/s, Qmax.h = 5,9 m3/h, Qśr.d = 142 m3/d, Qr = 38 966 m3/r
c.         zrzut nadmiaru wody niewykorzystywanej do retencjonowania w ilości
 
-  od 01.03. do 30.04. każdego roku w ilości: Q = 15,46 dm3/s, Qmaxh= 55,66 m3/h, Qśrd= 1336 m3/d,
-  od 01.05. do 30.06. każdego roku w ilości: Q = 5,41 dm3/s, Qmaxh= 19,48 m3/h, Qśrd= 467 m3/d,
-  od 01.07. do 31.08. każdego roku w ilości: Q = 3,46 dm3/s, Qmaxh= 12,46 m3/h, Qśrd= 299 m3/d,
-  od 01.09. do 31.10. każdego roku w ilości: Q = 5,41 dm3/s, Qmaxh= 19,48 m3/h, Qśrd= 467 m3/d,,
-  od 01.11. do 30.11. każdego roku w ilości: Q = 7,36 dm3/s, Qmaxh= 26,50 m3/h,  Qśrd= 636 m3/d,
 
- Qmaxr= 246 240 m3/rok,
Lokalizacja (współrzędne geograficzne) przepustu przewidzianego do rozbiórki oraz przepusto-zastawki planowanej do wykonania:
           
N: 50o 43’ 40,77”                   E: 18o 12’ 39,97”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowana będzie planowana przepusto-zastawka (w miejscu istniejącego, przewidzianego do rozbiórki przepustu):
 
-     działka nr 154/2 a.m. 10 obręb Biestrzynnik gm. Ozimek stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Opole,
-     działka nr 155/1 a.m. 11 obręb Dylaki gm. Ozimek stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Opole
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML