Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.110.2012.ZW

 

Opole 2012-10-18
OŚ.6341.110.2012.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Zdzisława Dzwonnika Nadleśniczego PGL LP Nadleśnictwa Opole z siedzibą: 45-517 Opole ul. Groszowicka 10 – pismo nr S-2710-2-4/12 z dnia 02.10.2012 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Rozbiórkę (likwidację) istniejącego w km 0+553 rowu leśnego R-5, przepustu f 0,50 m, długości L = 6,4 m, zlokalizowanego na terenie oddziałów leśnych nr 239 Leśnictwa Krasiejów, na działkach: nr 239 a.m. 3 obręb Grodziec, nr 1109/229 a.m. 1 obręb Grodziec i 508/97 a.m. 1 obręb Grodziec gm. Ozimek.
 
  1. Wykonanie urządzeń wodnych:
a.         budowę przepustu betonowego z rur typu VIPRO f 0,80, L = 7,5 m oraz zastawki drewnianej o świetle b = 1,0 m, Hp = 0,80 m na rowie leśnym R-5 w km 0+544÷0+553 (od jego ujścia do rzeki Rosa) zlokalizowanego na terenie oddziału leśnego nr 239 Leśnictwa Krasiejów, na działkach: nr 239 a.m. 3 obręb Grodziec, nr 1109/229 a.m. 1 obręb Grodziec i 508/97 a.m. 1 obręb Grodziec gm. Ozimek.
 
3.    Szczególne korzystanie z wód rowu leśnego R-5 polegające na ich:
 
a.         piętrzeniu w km 0+553 do rzędnej 186,00m.npm. za pomocą zastawki drewnianej o świetle B = 1,0 m i wysokości piętrzenia Hp = 0,8 m w okresie od 01.03. do 30.11. każdego roku
b.         poborze na projektowanej zastawce w km 0+553 dla potrzeb jej retencjonowania w okresie 01.03 do 30.11. każdego roku w ilościach: q = 2,58 dm3/s, Qmax.h = 9,3 m3/h, Qśr.d = 223 m3/d, Qr = 61 301 m3/r
c.         zrzut nadmiaru wody niewykorzystywanej do retencjonowania w ilości
 
-  od 01.03. do 30.04. każdego roku w ilości: Q = 30,47 dm3/s, Qmaxh= 109,69 m3/h, Qśrd= 2633 m3/d,
-  od 01.05. do 30.06. każdego roku w ilości: Q = 11,07 dm3/s, Qmaxh= 39,85 m3/h, Qśrd= 956 m3/d,
-  od 01.07. do 31.08. każdego roku w ilości: Q = 7,31 dm3/s, Qmaxh= 26,32 m3/h, Qśrd= 631,58 m3/d,
-  od 01.09. do 31.10. każdego roku w ilości: Q = 11,01 dm3/s, Qmaxh= 39,64 m3/h, Qśrd= 951,26 m3/d,,
-  od 01.11. do 30.11. każdego roku w ilości: Q = 14,71 dm3/s, Qmaxh= 52,96 m3/h,  Qśrd= 1271 m3/d,
 
- Qmaxr= 488 376 m3/rok,
 
Lokalizacja (współrzędne geograficzne) przepustu przewidzianego do rozbiórki oraz przepusto-zastawki planowanej do wykonania:
           
N: 50o 41’ 17,57”                   E: 18o 15’ 44,63”
 
Stan prawny działek, na granicy których zlokalizowana będzie planowana przepusto-zastawka (w miejscu istniejącego, przewidzianego do rozbiórki przepustu):
 
-     działka nr 239 a.m. 3 obręb Grodziecgm. Ozimek stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Opole,
-     działka nr 1109/229 a.m. 1 obręb Grodziecgm. Ozimek stanowiąca własność Gminy Ozimek,
-     działka nr 508/97 a.m. 1 obręb Grodziec gm. Ozimek stanowiąca własność Marzeny i Ryszarda Koźlik z Ozimka.
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                   Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML