Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.92.2012.ZW

 

Opole 2012-10-15
OŚ.6341.92.2012.ZW
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145),
 
informuję,
 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla: Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu z siedzibą: 45-031Opole ul. Malczewskiego 1 w drodze  decyzji nr OŚ.6341.92.2012.ZW z dnia 15 października 2012 roku, na szczególne korzystanie z wód rzeki Prószkówki w km 29+030 dla potrzeb istniejącego stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr 589 a.m. 6 obręb Przysiecz gm. Prószków stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu .
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- Wydziale Gospodarki i Rozwoju  Urzędu Miejskiego w Prószkowie,
- Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29
w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML