Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.92.2012.ZW

 

Opole, dnia 05.09.2012 roku.
OŚ.6341.92.2012.ZW                                                                                                                   
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.     z 2012 r. poz. 145)
zawiadamiam,
 
o wszczęciu, postępowania na wniosekpani: Marty Zajączkowskiej Zastępcy Dyrektora Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu z siedzibą: 45-031 Opole ul. Malczewskiego 1 – pismo z dnia 30.08.2012 r, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
2.         Szczególne korzystanie z wód rzeki Prószkówki polegające na ich:
 
a.       piętrzeniu w km 29+030, za pomocą budowli przelewowo – upustowej wykonanej w formie mnicha piętrzącego typu MNm-4 o średnicy leżaka z rur żelbetowych f 1,0 m L = 19 m i stojaka żelbetowego b = 1,20 m i wysokości h = 3,50 m, do rzędnej NPP 176,70 m npm w okresie całego roku,
b.      poborze w ilości całkowitego przepływu (zbiornik przepływowy) wynoszącym dla prawdopodobieństwa wystąpienia p = 80%:
-  od 01.01. do 31.01. każdego roku w ilości: Q = 131 dm3/s, Qmaxh= 472 m3/h,  Qśrd= 11318 m3/d,
-  od 01.02. do 28.02. każdego roku w ilości: Q = 132 dm3/s, Qmaxh= 475 m3/h,  Qśrd= 11405 m3/d,
-  od 01.03. do 31.03. każdego roku w ilości: Q = 241 dm3/s, Qmaxh= 868 m3/h,  Qśrd= 20822 m3/d,
-  od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości: Q = 250 dm3/s, Qmaxh= 900 m3/h,  Qśrd= 21600 m3/d,
-  od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości: Q = 128 dm3/s, Qmaxh= 461 m3/h,  Qśrd= 11059 m3/d,
-  od 01.06. do 30.06. każdego roku w ilości: Q = 86 dm3/s, Qmaxh= 310 m3/h,  Qśrd= 7430 m3/d,
-  od 01.07. do 31.07. każdego roku w ilości: Q = 116 dm3/s, Qmaxh= 418 m3/h,  Qśrd= 10022 m3/d,
-  od 01.08. do 31.08. każdego roku w ilości: Q = 103 dm3/s, Qmaxh= 371 m3/h,  Qśrd= 8899 m3/d,
-  od 01.09. do 31.09. każdego roku w ilości: Q = 106 dm3/s, Qmaxh= 382 m3/h,  Qśrd= 9158 m3/d,
-  od 01.10. do 30.10. każdego roku w ilości: Q = 190 dm3/s, Qmaxh= 684 m3/h,  Qśrd= 16416 m3/d,
-  od 01.11. do 30.11. każdego roku w ilości: Q = 202 dm3/s, Qmaxh= 728 m3/h,  Qśrd= 17453 m3/d,
-  od 01.12. do 31.12. każdego roku w ilości: Q = 175 dm3/s, Qmaxh= 630 m3/h,  Qśrd= 15120 m3/d,
 
- Qmaxr= 4 891 968 m3/rok,
 
c.       zrzucie do rzeki Prószkówki w km 29+030 za pomocą budowli przelewowo-upustowej j.w., w ilości całkowitego dopływu do zbiornika (zbiornik przepływowy) o prawdopodobieństwa wystąpienia p = 80% pomniejszonego o starty na parowanie:
-  od 01.01. do 31.01. każdego roku w ilości: Q = 131 dm3/s, Qmaxh= 472 m3/h,  Qśrd= 11318 m3/d,
-  od 01.02. do 28.02. każdego roku w ilości: Q = 132 dm3/s, Qmaxh= 475 m3/h,  Qśrd= 11405 m3/d,
-  od 01.03. do 31.03. każdego roku w ilości: Q = 239 dm3/s, Qmaxh= 860 m3/h,  Qśrd= 20650 m3/d,
-  od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości: Q = 246 dm3/s, Qmaxh= 886 m3/h,  Qśrd= 21254 m3/d,
-  od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości: Q = 123 dm3/s, Qmaxh= 443 m3/h,  Qśrd= 10627 m3/d,
-  od 01.06. do 30.06. każdego roku w ilości: Q = 79 dm3/s, Qmaxh= 284 m3/h,  Qśrd= 6826 m3/d,
-  od 01.07. do 31.07. każdego roku w ilości: Q = 109 dm3/s, Qmaxh= 392 m3/h,  Qśrd= 9418 m3/d,
-  od 01.08. do 31.08. każdego roku w ilości: Q = 97 dm3/s, Qmaxh= 349 m3/h,  Qśrd= 8381 m3/d,
-  od 01.09. do 30.09. każdego roku w ilości: Q = 101 dm3/s, Qmaxh= 364 m3/h,  Qśrd= 8726 m3/d,
-  od 01.10. do 31.10. każdego roku w ilości: Q = 187 dm3/s, Qmaxh= 673 m3/h,  Qśrd= 16157 m3/d,
-  od 01.11. do 30.11. każdego roku w ilości: Q = 202 dm3/s, Qmaxh= 727 m3/h,  Qśrd= 17453 m3/d,
-  od 01.12. do 31.12. każdego roku w ilości: Q = 175 dm3/s, Qmaxh= 630 m3/h,  Qśrd= 15120 m3/d,
 
- Qmaxr= 4 788 881 m3/rok,
 
Lokalizacja (współrzędne geograficzne) zbiornika:
 
                                    N: 50o 33’ 31”             E: 17o 51’ 15”
                                    N: 50o 33’ 31”             E: 17o 51’ 13”
                                    N: 50o 33’ 28”             E: 17o 51’ 09”
                                    N: 50o 33’ 19”             E: 17o 51’ 16”
                       N: 50o 33’ 12”             E: 17o 51’ 12”
                       N: 50o 33’ 14”             E: 17o 51’ 18”
                       N: 50o 33’ 16”             E: 17o 51’ 21”
                       N: 50o 33’ 25”             E: 17o 51’ 18”
                       N: 50o 33’ 28”             E: 17o 51’ 20”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowany będzie zbiornik wraz z budowlą przelewowo-upustową:
 
-     działka nr 589 a.m. 6 obręb Przysiecz gm. Prószków stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu w administracji Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu.
 
 
 
Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 101 w godzinach urzędowania.
 
       Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML