Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.83.2012.BS

 

Opole, dnia 6 sierpnia 2012 roku
OŚ. 6341. 83. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),       
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
            informację o wszczęciu w dniu 31 lipca 2012 r., postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo- Produkcyjnego „HART” Piotr Siłka, 45-531 Opole, ul. Morcinka 43, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez istniejące studnie chłonne, wód opadowych i roztopowych z dachu hali oraz terenu wokół hali tenisowej położonej w Zawadzie, ul. Skośna 9: 
-        w obliczeniowej ilości: Q = 29,95 l/s dla q = 77 l/s*ha; Q = 64,24 l/s dla q = 163 l/s*ha
-        o stanie i składzie:
            - zawiesina ogólna – 100 mg/l
            - węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.
 
Lokalizacja studni chłonnych - działka nr 852/165 am 2 obręb Zawada.
 
Wersja XML