Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.76.2012.BS

 

Opole, dnia 1 sierpnia 2012 roku
OŚ. 6341. 76. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),       
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
            informację o wszczęciu w dniu 27 lipca 2012 r., postępowania na wniosek Zarządu Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., Bartnica 70, 57-451 Świerki, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczanych, separatorze i osadniku, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia części terenu Wytwórni Mas Bitumicznych w Niemodlinie, ul. Opolska 31, istniejącym wylotem do Kanału Gościejowickiego w km 4+130: 
-        w obliczeniowej ilości: Q = 62,92 l/s
-       o stanie i składzie:
            - zawiesina ogólna – 100 mg/l
            - węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.
 
Lokalizacja urządzenia wodnego – wylotu ścieków działka nr 24 am 1 obręb Gościejowice, właściciel Skarb Państwa w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
 
Jednocześnie informuję, że przedmiotowy zrzut wód opadowych i roztopowych z Wytwórni Mas Bitumicznych w Niemodlinie, objęty jest pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym zakładowi PRDIM ITAL-BUD Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Wiosenna 14/2, decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-23/07 z dnia 1 czerwca 2007 r. obowiązującym do dnia 31 maja 2017 r. Pozwolenie to zostanie wygaszone w drodze odrębnego postępowania.
 
 
 
 
 
 
 
         
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML