Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2012.BS

 

Opole, dnia 26 lipca 2012 r.
OŚ. 6341. 69. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),       
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
            informację o wszczęciu w dniu 12 lipca 2012 r., postępowania na wniosek pana Henryka Wróbla Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach budowy drogi gminnej (bez nazwy) – bocznej od ul. Brzeziańskiej, o długości 271 m w m. Dobrzeń Mały, gm. Dobrzeń Wielki tj.:
1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:
a) na zarurowanie cieku Żydówka w km przepustem rurowym ø 1000 ze studzienką rewizyjną ø 1500, o długości L = 33,7 m od km 14+182 do km 14+215,7 z jednoczesną likwidacją istniejącego przepustu ø 800 o długości L = 5,0 m w km cieku 14+358,8,
b) na zarurowanie rowu przydrożnego (pod zjazdem z ul. Brzeziańskiej na projektowaną drogę) przepustem rurowym ø 400, o długości L = 13,0 m z jednoczesnym wykonanie wylot do Żydówki w km 14+274,
c) na wykonanie drenażu odwadniającego ø 113, o łącznej długości L = 213,9 mb, na głębokości ok. 0,9 ÷ 1,18 m ppt (zabezpiecza działki budowlane położone wzdłuż drogi przed wodami gruntowymi od strony cieku Żydówka) zlokalizowanego w odległości ok. 1,75 m od krawędzi drogi, z trzema wylotami do Żydówki: 2 wyloty bezpośrednie do cieku Wb1, Wb2 oraz 1 wylot poprzez studzienkę rewizyjna D1 zlokalizowana na przepuście ø 1000.
d) na wykonanie wylotów drenażu ø 160 do cieku Żydówka: Wb1 w km 14+089,6, Wb2 w km 14+222,5,
e) na przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż ul. Brzeziańskiej na odcinku od wlotu do projektowanego przepustu ø 400 km 0+014,2 do km 0+042,5 polegającą na korekcie spodku dna (pogłębieniu od 0,0 do 0,23 m)
2. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód z drenażu odwadniającego poprzez 3 wyloty:
- Wb1 w km 14+089,6 rzeki Żydówki
- Wb2 w km 14+222,5 rzeki Żydówki
- D1 w km 14+198 rzeki Żydówki
w obliczeniowej ilości Qobl = 5,51 l/s.
 
Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:
działki nr 1971/32, 1970/32, 1972/33, 1973/33, 1975/38, 1974/38, 1976/39, 1823/39, 1981/39, 1983/44, 1914/45, 1822/39, 1980/39, 1982/44, 1913/45, 249/51, 680/50, 1086/53, 1066/26, 972/56, 1086/53, 1398/58 am 1 obręb Dobrzeń Mały.
 
 
 
 
 
 
         
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML