Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.64.2012.ZW

 

Opole, dnia 13 lipca 2012 roku.
OŚ.6341.64.2012.ZW                                                                                                                   
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7, 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145)
zawiadamiam,
 
o wszczęciu, postępowania na wniosek– pismo nr MP-2200/83/3820/12 z dnia 26.06.2012 r. pana Zbigniewa Bahryja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji   i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą: 45-061 Opole ul. Katowicka 55 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na regulację rzeki Stobrawy od km 0+000 do km 3+200 oraz    od km 4+460 (istniejący jaz) do km 6+060 (ujście rzeki Budkowiczanki) polegającą m.in. na wykonaniu:
 
od km 0+000 do km 2+600
 
a.    umocnienia łuków wklęsłych na prawej skarpie cieku tj. od km 0+150 do km 0+250 oraz od km 0+750 do 1+000, na których zostanie wykonany narzut kamienny,
b.    ubezpieczenia opaską wielokiszkową lewej skarpy rzeki Stobrawy,
c.    odbudowy zniszczonego w czasie powodzi 2010 r. bystrotoku kamiennego w km 0+291.
 
od km 2+600 do km 3+200 (most żelbetowy w km 3+103)
 
a.    pełnej odbudowy koryta rz. Stobrawy zgodnie z dokumentacją projektową tj. koryto rzeki Stobrawy zostanie m.in. obustronnie ubezpieczone opaską wielokiszkową 3 x Ø 0,2 m, wys. 0,6 m na geowłókninie, natomiast stopa skarpy ubezpieczona zostanie biowłókniną pasem o szerokości 1,2 m, powyżej obsiew mieszanką traw. Powyżej oraz poniżej istniejącego mostu w km 3+103 na odcinkach o dł. 100 m przewiduje się odmulenie i poszerzenie dna oraz wsparcie umocnienia narzutem kamiennym.
 
od km 4+460 do km 6+060
 
a.    pełnej odbudowy koryta rz. Stobrawy zgodnie z dokumentacją projektową tj. m.in. prac przygotowawczych polegających na zdjęciu humusu, wykoszeniu i wygrabieniu porostów ze skarp cieku, ubezpieczeniu opaską wielokiszkową stóp skarp, a skarp biowłókniną, usunięciu zatorów i namulisk oraz zabudowaniu wyrw, wycince drzew i krzewów rosnących na skarpach rzeki Stobrawy oraz tych pochylonych w stronę wody.
 
celem uzyskania przepływu wód w korycie na poziomie SSQ = 8,0 m3/s, przy poniższych parametrach dna koryta cieku:
 
od km 0+000 do km 3+000 szerokość b = 14,0 m, spadek I = 0,4‰,
od km 3+000 do km 3+200 szerokość b = od 14,0 m do 18,0 m, spadek I = 0,4‰,
od km 4+460 do km 4+495 szerokość b = 12,6 m, spadek I = 0,5‰,
od km 4+523 do km 6+060 szerokość b = 14,0 m, spadek 0,35‰,
 
przy nachyleniu skarp na całej długości cieku objętej wnioskiem n = 1 : 2.
Rzeka Stobrawa na odcinku objętym wnioskiem zlokalizowana jest na działkach nr:
314/1 a.m. 2 obręb Stobrawa, gm. Popielów,
314/2 a.m. 3 obręb Stobrawa gm. Popielów,
263/1 a.m. 1 obręb Stare Kolnie
będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu.
 
Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania regulacji wód w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 101 w godz. 8.00 - 15.00.
 
Wykaz stron jest również do wglądu w:
Urzędzie Gminy Popielów ul. Opolska 13,
Urzędzie Gminy Lubsza ul. Brzeska 16,
w godzinach urzędowania.
 
                                                                                                               Z up. Starosty
                                                                                                               Marek Parfimczyk
                                                                                                               Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
Wersja XML