Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2012.BS

 

 
Opole, dnia  10 lipca  2012 r.
OŚ. 6341. 61. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),            
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
   informację o wszczęciu w dniu 14 czerwca 2012 r., postępowania na wniosek zakładu P.U.H. Rzeźnictwo, Wędliniarstwo, Ryszard Mroczek, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Nakielska 4A, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie zakładowych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z zakładów:
- Zakładu P.U.H. Rzeźnictwo, Wędliniarstwo, Ryszard Mroczek
- Zakładu Produkcji Karmy dla Zwierząt
w Tarnowie Opolskim, przy ul. Nakielskiej 4A, , do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim, w ilości:  Q śrd = 29,54 m3/d, Q maxd = 35,0 m3/h, Q r = 10 500,0 m3/rok, o składzie: azot amonowy – 200,0 mg NNH4/l, azot azotynowy – 10 mg NNO2/l, fosfor ogólny – 20,0 mgP/l, węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie zakładowych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim, udzielone decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-21/08 z dnia 30 lipca 2008 r. obowiązujące do 30 czerwca 2012 r., zostanie wygaszone.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk        
Naczelnik  Wydziału Ochrony Środowiska                                
Wersja XML