Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2012.BS

 

Opole, dnia 6 czerwca  2012 r.
OŚ. 6341. 50. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),            
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
            informację o wszczęciu w dniu 23 maja 2012 r., postępowania na wniosek Sebastiana Wilisowskiego z Biura Obsługi Technicznej SEWI, 45-268 Opole, ul. Grota Roweckiego 4D/7, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu ścieków w km 2+880 rzeki Brzeziczanki oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach odwodnienia drogi powiatowej nr 1725 O o pow. 0,13 ha – ul. Wiejskiej w m. BRZEZIE i przyległych posesji (ul. Wiejska 64)- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rz. Brzeziczanki w km 2+880, gm. Dobrzeń Wielki.
 
Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych: działka nr 718/98 am 1 obręb Brzezie, własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
 
 
 
 
 
 
 
         
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                                          Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML