Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2012.BS

 

Opole, dnia  31 maja 2012 r.
OŚ. 6341. 49. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),       
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
            informację o wszczęciu w dniu 10 maja 2012 r., postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlanego Produkcyjno – Usługowo – Handlowego SŁOWOBUD S.C. Józef Słociak, Tadeusz Słociak, Paweł Słociak, 45-782 Opole, ul. Hallera 1A, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu Bazy Hotelowo – Restauracyjno – Szkoleniowej, zlokalizowanej w Sławicach ul.Ceglana 2A, na działkach nr 1398/156 oraz nr 1399/156 am 4, gm. Dąbrowa:
 
1. na wykonanie urządzeń wodnych:
  1. zbiornika infiltracyjnego (dołu chłonnego) o wymiarach 10,5 x 12,0 x 2,0 m
  2. wylotu rurociągu kanalizacji deszczowej do zbiornika infiltracyjnego (dołu chłonnego)
2. na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie oczyszczonych w separatorze zintegrowanym z osadnikiem wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia Bazy Hotelowo – Restauracyjno – Szkoleniowej w Sławicach przy ul. Ceglanej 2A , do ziemi, poprzez zbiornik infiltracyjny (dół chłonny), w obliczeniowej ilości Qobl. = 91,2 l/s.
 
Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych: działka nr 1399/156 am 4 obręb Sławice, własność PB P-U-H SŁOWOBUD S.C. Opole.
 
 
 
 
 
 
         
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML