Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.44.2012.ZW

 

Opole, dnia 29 maja 2012 roku.
OŚ.6341.44..2012.ZW                                                                                                                  
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.     z 2012 r. poz. 145)
zawiadamiam,
 
o wszczęciu, postępowania na wniosekpanów: Piotra Korpackiego zam. 46-064 Prószków ul. Krsickiego 5 i Leszka Pastwy zam. 49-120 Dąbrowa ul. Sokolnicka 5a/3 – pismo z dnia 11.04.2012 r, (data wpływu 13.04.2012 r.) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie (w tym przebudowa, odbudowa) urządzeń wodnych:
a.    wykonanie przebudowy stawu (zbiornika) Adymacz do poniższych parametrów:
-     powierzchnia całkowita Fc= 4,94 ha,
-     powierzchnia lustra wody przy piętrzeniu do rz. 174,10 m npm Fzw= 3,10 ha,
-     powierzchnia lustra wody przy max pp do rz. 174,40 m npm Fmaxzw= 3,20 ha,
-     powierzchnia ogroblowana 3,94 ha
-     minimalna głębokość hmin= 1,00 m,
-     maksymalna głębokość hmax= 2,30 m,
-     najwyższa rzędna dna stawu 173,10 m npm,
-     najniższa rzędna dna stawu 172,10 m npm,
-     nachylenie skarp od 1 : 2 do 1 : 5
w ramach przebudowy stawu wykonane będą następujące roboty:
-     przebudowa budowli przelewowo – upustowej polegająca na wzmocnieniu istniejących przyczółków płaszczem żelbetowym grubości 15 cm,
-     przebudowa (odbudowa) grobli północnej i wschodniej polegająca na usunięciu z ich korony i skarp rosnących drzew, wzmocnienie ich korpusu poprzez poszerzenie ich korony do szerokości 5,0 m z nachyleniem skarp odpowietrznych 1 : 1,5 i odwodnych 1 : 3 oraz podniesieniem i wyrównaniem koron do rzędnej min. 145,00 m npm,
-     wykonanie nowego ukształtowania brzegów stawu od strony południowej i zachodniej przy nachyleniu skarp: południowej n = 1 : 3, południowo-zachodniej n = 1 : 2 i zachodniej n = 1 : 5,
-     pogłębienie czaszy stawu do rzędnych dna od 173,10 m npm do rzędnej 172,10 m npm z częściowym wbudowaniem gruntu w przebudowywane (odbudowywane) groble i nowe ukształtowanie brzegów zbiornika,
-      budowa 4 kładek drewnianych o rozpiętości 7 m i szerokości 1,0 m umożliwiających komunikację pieszą po obiekcie,
b.    odbudowa rowu opaskowego nr 1 wzdłuż północnej grobli stawu z ujściem do rzeki Prószkówki w km 26+660 przy długości rowu L = 230 m, szerokości dna        b = 0,8 m, i nachyleniu skarp n 1 : 1,5,
c.    odbudowa (gruntowna konserwacja) rowu nr 2 na długości L = 170 m przy zachowaniu parametrów istniejących,
 
d.    odbudowa rzeki Prószkówki na n/w odcinkach
-     od km 26+780 do km 26+803 na długości L = 23 m tj. od ujścia rzeki Prószkówki II do budowli piętrząco-zrzutowej oraz
-     od km 27+120 do km 27+150 na długości 30 m tj. od wlotu do stawu do budowli kalibrującej poprzez odmulenie dna rzeki, przy zachowaniu poniższych parametrów:
- szerokość dna b = 2,5 m,
- nachylenie skarp n = 1 : 1,5,
- zabezpieczenie dna i skarp płotkiem faszynowym wysokości h = 0,30 m,
- obsiew skarp mieszanką traw,
e.    likwidację istniejącego śladu kanału ulgi (opływowego) biegnącego pomiędzy drogą gminną dz. nr 264, a południowym brzegiem stawu, przy długości kanału      L = 270 m, szerokości dna 0,5 m ÷ 1,0 m górą 2,0 ÷ 2,5 m i średniej głębokości      h = 0,5 m, poprzez zasypanie gruntem pochodzącym z pogłębienia stawu,
f.      wykonanie drenażu opaskowego z perforowanych rur PVC w otulinie z geowłókniny, wzdłuż wschodniej (czołowej) grobli stawu z wylotem do rowu opaskowego nr 1 w km 0+060 przy parametrach:
-     długość rurociągu L = 110 m,
-     średnica f 10 cm,
-     głębokość ułożenia 0,80 m.
 
2.    Szczególne korzystanie z wód rzeki Prószkówki polegające na ich:
 
a.       poborze w ilości całkowitego przepływu (zbiornik przepływowy) wynoszącym dla prawdopodobieństwa wystąpienia p = 80%:
-  od 01.01. do 31.01. każdego roku w ilości: Q = 140 dm3/s, Qmaxh= 504 m3/h,  Qśrd= 12096 m3/d,
-  od 01.02. do 28.02. każdego roku w ilości: Q = 142 dm3/s, Qmaxh= 511 m3/h,  Qśrd= 12269 m3/d,
-  od 01.03. do 31.03. każdego roku w ilości: Q = 258 dm3/s, Qmaxh= 929 m3/h,  Qśrd= 22291 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 0,40 dm3/s, Qmaxh= 1,44 m3/h,  Qśrd= 35 m3/d),
-  od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości: Q = 268 dm3/s, Qmaxh= 965 m3/h,  Qśrd= 23155 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 1 dm3/s, Qmaxh= 3,6 m3/h,  Qśrd= 86 m3/d),
-  od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości: Q = 137 dm3/s, Qmaxh= 493 m3/h,  Qśrd= 11837 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 1,2 dm3/s, Qmaxh= 4 m3/h,  Qśrd= 104 m3/d),
-  od 01.06. do 30.06. każdego roku w ilości: Q = 92 dm3/s, Qmaxh= 331 m3/h,  Qśrd= 7949 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 1,6 dm3/s, Qmaxh= 6 m3/h,  Qśrd= 138 m3/d),
-  od 01.07. do 31.07. każdego roku w ilości: Q = 124 dm3/s, Qmaxh= 446 m3/h,  Qśrd= 1071 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 1,6 dm3/s, Qmaxh= 6 m3/h,  Qśrd= 138 m3/d),
-  od 01.08. do 31.08. każdego roku w ilości: Q = 110 dm3/s, Qmaxh= 396 m3/h,  Qśrd= 9504 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 1,6 dm3/s, Qmaxh= 6 m3/h,  Qśrd= 138 m3/d),
-  od 01.09. do 31.09. każdego roku w ilości: Q = 114 dm3/s, Qmaxh= 410 m3/h,  Qśrd= 9850 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 1,2 dm3/s, Qmaxh= 4 m3/h,  Qśrd= 104 m3/d),
-  od 01.10. do 30.10. każdego roku w ilości: Q = 204 dm3/s, Qmaxh= 734 m3/h,  Qśrd= 17626 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 0,7 dm3/s, Qmaxh= 2,52 m3/h,  Qśrd= 60 m3/d),
-  od 01.11. do 30.11. każdego roku w ilości: Q = 217 dm3/s, Qmaxh= 781 m3/h,  Qśrd= 18749 m3/d,
-  od 01.12. do 31.12. każdego roku w ilości: Q = 188 dm3/s, Qmaxh= 677 m3/h,  Qśrd= 16243 m3/d,
 
- Qmaxr= 5 244 220 m3/rok,
 
 
b.      piętrzeniu do rzędnej 174,10 m npm w okresie całego roku, za pomocą budowli przelewowo-upustowej zlokalizowanej w km 26+818 rzeki Prószkówki,
 
c.       zrzucie do rzeki Prószkówki w km 26+818 za pomocą budowli przelewowo-upustowej, w ilości całkowitego dopływu do zbiornika (zbiornik przepływowy) o prawdopodobieństwa wystąpienia p = 80% pomniejszonego o starty na parowanie:
-  od 01.01. do 31.01. każdego roku w ilości: Q = 140 dm3/s, Qmaxh= 504 m3/h,  Qśrd= 12096 m3/d,
-  od 01.02. do 28.02. każdego roku w ilości: Q = 142 dm3/s, Qmaxh= 511 m3/h,  Qśrd= 12269 m3/d,
-  od 01.03. do 31.03. każdego roku w ilości: Q = 257 dm3/s, Qmaxh= 925 m3/h,  Qśrd= 22205 m3/d,
-  od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości: Q = 267 dm3/s, Qmaxh= 961 m3/h,  Qśrd= 23069 m3/d,
-  od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości: Q = 136 dm3/s, Qmaxh= 490 m3/h,  Qśrd= 11750 m3/d,
-  od 01.06. do 30.06. każdego roku w ilości: Q = 90 dm3/s, Qmaxh= 324 m3/h,  Qśrd= 7776 m3/d,
-  od 01.07. do 31.07. każdego roku w ilości: Q = 122 dm3/s, Qmaxh= 439 m3/h,  Qśrd= 10541 m3/d,
-  od 01.08. do 31.08. każdego roku w ilości: Q = 108 dm3/s, Qmaxh= 389 m3/h,  Qśrd= 9331 m3/d,
-  od 01.09. do 30.09. każdego roku w ilości: Q = 113 dm3/s, Qmaxh= 407 m3/h,  Qśrd= 9763 m3/d,
-  od 01.10. do 31.10. każdego roku w ilości: Q = 203 dm3/s, Qmaxh= 731 m3/h,  Qśrd= 17539 m3/d,
-  od 01.11. do 31.12. każdego roku w ilości: Q = 217 dm3/s, Qmaxh= 781 m3/h,  Qśrd= 18749 m3/d,
 
- Qmaxr= 5 219 640 m3/rok,
  
3.    Szczególne korzystanie z wód rzeki Prószkówki (w przypadku konieczności napełnienia zbiornika – stawu np. po jego awaryjnym opróżnieniu), polegające na ich:
 
a.         poborze, przez okres 15 dni w miesiącu kwietniu i maju, w ilości całkowitego przepływu (zbiornik przepływowy) wynoszącym dla prawdopodobieństwa wystąpienia p = 80%: Q = 267 dm3/s, Qmaxh= 961 m3/h, Qśrd= 23 069 m3/d (w tym na potrzeby napełnienia stawu: Q = 36,5 dm3/s, Qmaxh= 132 m3/h, Qśrd= 3154 m3/d)
 
Vr= 47330 m3/r
 
Lokalizacja (współrzędne geograficzne) zbiornika:
                                    N: 50o 34’ 04,69”                   E: 17o 52’ 09,13”
                                    N: 50o 34’ 05,46”                   E: 17o 52’ 17,37”
                                    N: 50o 34’ 02,93”                   E: 17o 52’ 21,33”
                                    N: 50o 34’ 00,39”                   E: 17o 52’ 22,20”
                       N: 50o 34’ 00,04”                   E: 17o 52’ 15,28”
                       N: 50o 34’ 59,55”                   E: 17o 52’ 07,83”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowany będzie zbiornik wraz z budowlą piętrząco-zrzutową:
 
-     działka nr 171, 172, 170 a.m. 3 obręb Przysiecz gm. Prószków stanowiąca własność Gminy Prószków.
 
 
Lokalizacja urządzeń wodnych na działkach w obrębie miejscowości: Przysiecz na terenie gminy Prószków.
 
Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i wykonania urządzeń (odbudowy, przebudowy) wodnych   w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 101 w godz. 8.00 - 15.00.
 
       Wykaz stron jest również do wglądu w Wydziale Gospodarki i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Prószkowie, w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
Obwieszczenie wywieszono w dniach od: ………………………………do:...................……
 
Wersja XML