Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.39.2012.ZW

 

Opole, dnia 23.05.2012 roku
OŚ.6341.39.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Marka Bocianowskiego pełniącego obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole z siedzibą: 45-517 Opole ul. Groszowicka 10 – pismo z dnia 05.04.2012 r, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie urządzeń wodnych:
a.    zbiornika przepływowego małej retencji zlokalizowanego na rowie BR-2-1 w km od 1+996 do 2+366 o poniższych parametrach:
-     powierzchnia całkowita Fc= 3,86 ha,
-     powierzchnia lustra wody Fzw= 2,90 ha,
-     średnia głębokość hśr= 0,95 m,
z ogroblowaniem dwustronnym groblą o poniższych parametrach:
-     długość całkowita L = 770 m,
-     średnia wysokość 2,60 m,
-     nachylenie skarp n = 1 : 1,5
-     szerokość korony 2,0 m,
z urządzeniem piętrząco-zrzutowym – mnichem typowym zlokalizowanym w km 1+996 o poniższych parametrach:
-     światło stojaka: 1,0 m x 1,0 m
-     wysokość stojaka 2,94 m,
-     średnica leżaka f 0,80 m,
-     długość leżaka L = 14 m,
-     rzędna piętrzenia 153,50 m npm.
b.    rowów opaskowych (po zewnętrznej stronie w/w grobli) R01 ÷ R05 o łącznej długości 782 m o wymiarach: szerokość dna b = 0,50 m, nachylenie skarp n = 1 : 1,5 , głębokości h = od 0,4 m do 1,0 m, spadku I = od 0,5‰ do 6,6‰:
-     R01 długości 125 m z ujście na lewej skarpie do rowu BR-2-1-A (powyżej przepustu 1P-1 stanowiącego wylot rowu BR-2-1-A do zbiornika),
-     R02 długości 163 m z ujściem na prawej skarpie do rowu BR-2-1-A (powyżej przepustu 1P-1 stanowiącego wylot rowu BR-2-1-A do zbiornika),
-     R03 długości 130 m z ujściem na lewej skarpie do rowu BR-2-1 w km 2+366 (powyżej zbiornika),
-     R04 długości 254 m z ujściem na lewej skarpie do rowu leśnego, (bez nazwy) biegnącego wzdłuż drogi, powyżej przepustu 2P-1 stanowiącego wylot tego rowu do zbiornika),
-     R05 długości 109 m z ujściem na prawej skarpie do rowu BR-2-1 w km 2+366 (powyżej zbiornika).
c.    2 szt. przepustów:
-     1P-1 na wylocie (pod lewostronną groblą) rowu BR-2-1-A do zbiornika, o średnicy f 0,60 m, długości L = 16 m,
-     2P-1 na wylocie (pod prawostronną groblą) rowu leśnego (bez nazwy, biegnącego wzdłuż drogi) do zbiornika, o średnicy f 0,60 m, długości L = 11 m,
d.    odbudowę rowu BR-2-1 polegającą na jego pogłębieniu (odmuleniu) poniżej mnicha piętrząco-zrzutowego od km 1+551 do km 1+982 tj. na długości L = 431 m, po istniejącej trasie tego rowu, przy szerokości dna b = 1,0 m,
e.    odbudowę rowu BR-2-1 polegającą na jego pogłębieniu (odmuleniu) powyżej zbiornika od km 2+366 do km 2+430 tj. na długości L = 64 m, po istniejącej trasie tego rowu, przy szerokości dna b = 0,5 m, nachyleniu skarp n = 1 : 1 z częściowym umocnieniem w dnie (na długości 51 m) narzutem kamiennym i palisadą.
 
2.    Szczególne korzystanie z wód rowu BR-2-1 (w normalnym okresie eksploatacji zbiornika), polegające na ich:
 
a.    poborze w ilości całkowitego przepływu (zbiornik przepływowy) wynoszącym dla prawdopodobieństwa wystąpienia p = 80%:
     - od 01.01. do 28.02. każdego roku w ilości: Q = 5,0 dm3/s, Qmaxh= 18 m3/h, Qśrd= 432 m3/d,
     - od 01.03. do 31.03. każdego roku w ilości: Q = 9,5 dm3/s, Qmaxh= 34,2 m3/h,  Qśrd= 821 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 0,41 dm3/s, Qmaxh= 2 m3/h,  Qśrd= 36 m3/d),
     - od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości: Q = 9,5 dm3/s, Qmaxh= 34,2 m3/h,  Qśrd= 821 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 0,93 dm3/s, Qmaxh= 4 m3/h,  Qśrd= 80 m3/d),
     - od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości: Q = 3,9 dm3/s, Qmaxh= 14 m3/h, Qśrd= 337 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 1,13 dm3/s, Qmaxh= 4 m3/h,  Qśrd= 98 m3/d),
     - od 01.06. do 30.06. każdego roku w ilości: Q = 3,9 dm3/s, Qmaxh= 14 m3/h, Qśrd= 337 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 1,54 dm3/s, Qmaxh= 6 m3/h,  Qśrd= 133 m3/d),
     - od 01.07. do 31.07. każdego roku w ilości: Q = 2,8 dm3/s, Qmaxh= 10,1 m3/h,  Qśrd= 242 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 1,54 dm3/s, Qmaxh= 6 m3/h,  Qśrd= 133 m3/d),
     - od 01.08. do 31.08. każdego roku w ilości: Q = 2,8 dm3/s, Qmaxh= 10,1 m3/h, Qśrd= 242 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 1,45 dm3/s, Qmaxh= 6 m3/h,  Qśrd= 125 m3/d),
     - od 01.09. do 31.09. każdego roku w ilości: Q = 3,9 dm3/s, Qmaxh= 14 m3/h, Qśrd= 337 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 1,07 dm3/s, Qmaxh= 4 m3/h,  Qśrd= 92 m3/d),
     - od 01.10. do 30.10. każdego roku w ilości: Q = 3,9 dm3/s, Qmaxh= 14 m3/h, Qśrd= 337 m3/d, (w tym na pokrycie strat z tytułu parowania w ilości: Q = 0,61 dm3/s, Qmaxh= 3 m3/h,  Qśrd= 53 m3/d),
     - od 01.11. do 31.12. każdego roku w ilości: Q = 5,0 dm3/s, Qmaxh= 18 m3/h, Qśrd= 432 m3/d,
 
- Qmaxr= 158 017 m3/rok,
 
 
b.    piętrzeniu do rzędnej 153,50 m npm w okresie całego roku,
 
c.    zrzucie do rowu RB-2-1 w km 1+982 za pomocą mnicha piętrząco-zrzutowego o wymiarach stojaka 1,0 m x 1,0 m, średnicy leżaka f 0,80 m i długości leżaka L = 14 m, w ilości całkowitego dopływu do zbiornika (zbiornik przepływowy) o prawdopodobieństwa wystąpienia p = 80% pomniejszonego o starty na parowanie:
     - od 01.01. do 28.02. każdego roku w ilości: Q = 5,0 dm3/s, Qmaxh= 18 m3/h,      Qśrd= 432 m3/d,
     - od 01.03. do 31.03. każdego roku w ilości: Q = 9,09 dm3/s, Qmaxh= 33 m3/h,    Qśrd= 785 m3/d,
     - od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości: Q = 8,57 dm3/s, Qmaxh= 31 m3/h,   Qśrd= 740 m3/d,
     - od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości: Q = 2,77 dm3/s, Qmaxh= 10 m3/h,   Qśrd= 239 m3/d,
     - od 01.06. do 30.06. każdego roku w ilości: Q = 2,36 dm3/s, Qmaxh= 8 m3/h,     Qśrd= 204 m3/d,
     - od 01.07. do 31.07. każdego roku w ilości: Q = 1,26 dm3/s, Qmaxh= 5 m3/h,      Qśrd= 109 m3/d,
     - od 01.08. do 31.08. każdego roku w ilości: Q = 1,35 dm3/s, Qmaxh= 5 m3/h,     Qśrd= 117 m3/d,
     - od 01.09. do 30.09. każdego roku w ilości: Q = 2,83 dm3/s, Qmaxh= 10 m3/h,   Qśrd= 245 m3/d,
     - od 01.10. do 31.10. każdego roku w ilości: Q = 3,29 dm3/s, Qmaxh= 12 m3/h,    Qśrd= 284 m3/d,
     - od 01.11. do 31.12. każdego roku w ilości: Q = 5,0 dm3/s, Qmaxh= 18 m3/h,     Qśrd= 432 m3/d,
 
- Qmaxr= 135 073 m3/rok,
 
3.    Szczególne korzystanie z wód rowu BR-2-1 (w przypadku konieczności opróżnienia zbiornika i ponownego jego napełnienia np. na potrzeby konserwacji, napraw itp.), polegające na ich:
a.    zrzucie, przez okres 10 dni w miesiącu listopadzie (raz na około dziesięć lat), do rowu RB-2-1 w km 1+982 za pomocą mnicha piętrząco-zrzutowego o wymiarach stojaka 1,0 m x 1,0 m, średnicy leżaka f 0,80 m i długości leżaka L = 14 m, w ilości:Q = 27,56 dm3/s, Qmaxh= 99,2 m3/h, Qśrd= 2380 m3/d
 
b.    poborze, przez okres 29 dni w miesiącu marcu (raz na około dziesięć lat), w ilości całkowitego przepływu (zbiornik przepływowy) wynoszącym dla prawdopodobieństwa wystąpienia p = 80%:   Q = 9,5 dm3/s, Qmaxh= 34,2 m3/h, Qśrd= 821 m3/d (przy jednoczesnym braku zrzutu wód w tym okresie Q = 0,00 dm3/s)
 
Lokalizacja (współrzędne geograficzne) zbiornika i budowli piętrzącej:
1 – zbiornik                             N: 50o 43’ 04,70”                   E: 17o 41’ 07,80”
2 – zbiornik                             N: 50o 43’ 59,42”                   E: 17o 41’ 20,39”
3 – zbiornik                             N: 50o 43’ 58,06”                   E: 17o 41’ 19,29”
4 – zbiornik                             N: 50o 43’ 01,10”                   E: 17o 41’ 02,60”
5 – mnich piętrzący                  N: 50o 43’ 04,30”                   E: 17o 41’ 07,20”
Stan prawny działek, na których zlokalizowany będzie zbiornik wraz z budowlą piętrząco-zrzutową:
 
-     działka nr 71/5 a.m. 2 obręb Lipowa gm. Dąbrowa (obręb leśny 79) stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Opole,
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML