Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2012.ZW

 

Opole, dnia 07.05.2012 roku
OŚ.6341.45.2012.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
w sprawie zmiany za zgodą stron decyzji ostatecznej - pozwolenia wodnoprawnego Starosty Opolskiego nr OŚ.6341.83.2011.ZW z dnia 08.11.2011 r. w zakresie pkt. II.1. wspomnianej decyzji:
 
w dotychczasowym brzmieniu:
 
  1. „Rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej Dz= 250 x 7,3 mm PVC kl. „S” metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej D = 406 x 12,5 mm stalowej o długości L = 8,5 m, na głębokości 32 cm poniżej dna istniejącego przepustu (rzędna góry rury osłonowej 183,98 m npm), pod dnem rzeki Brzezinki w km 6+494, w Krasiejowie gm. Ozimek w ciągu drogi powiatowej nr 1807 ul. Spóracka,
 
Lokalizacja przejścia:
X: 311102                               Y: 446920
N: 50o 39’ 52”                        E: 18o 14’ 55”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście):
 
-     działki nr 466/50 i 914/208 a.m. 5 obręb Krasiejów gm. Ozimek stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu,
-     działka nr 438/40 a.m. 5 obręb Krasiejów gm. Ozimek stanowiąca własność Skarbu
     Państwa (w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu),
na nowe brzmienie:
  1. „Rurociągiem ciśnieniowym kanalizacji sanitarnej f 90 x 5,4 mm PE metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej f 168 x 7,0 mm stalowej o długości L = 4,0 m, na głębokości min. 30 cm poniżej fundamentu istniejącego przepustu (rzędna góry rury osłonowej nie wyżej niż 183,08 m npm), pod dnem rzeki Brzezinki w km 6+494, w Krasiejowie gm. Ozimek w ciągu drogi powiatowej nr 1807 ul. Spóracka,
 
Lokalizacja przejścia:
X: 311102                               Y: 446920
N: 50o 39’ 52”                        E: 18o 14’ 55”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście):
 
-     działki nr 466/50 i 914/208 a.m. 5 obręb Krasiejów gm. Ozimek stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu,
-     działka nr 438/40 a.m. 5 obręb Krasiejów gm. Ozimek stanowiąca własność Skarbu Państwa (w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu)”.
Pozostałe punkty decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.6341.83.2011.ZW z dnia 08.11.2011 r. pozostają niezmienione.
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML