Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2012.BS

 

Opole, dnia 6 kwietnia 2012 r.
OŚ. 6341. 37. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),       
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
   informację o wszczęciu, w dniu 4 kwietnia 2012 r., postępowania na wniosek Bogdana Nawrota, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Prószków, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:
1. na likwidację zbiornika ziemnego o długości 21 m zlokalizowanego na rowie melioracyjnym R-2 w km 0+503 (wylot ze zbiornika) pełniącego funkcje osadnika wód opadowych oraz zbiornika przeciw - pożarowego (w miejscu zbiornika zainstalowany będzie separator piasku o przepływie poziomym firmy HEK-EN 3000 z by-pasem) 
2.  na wykonanie w miejscu likwidowanego zbiornika ziemnego 2-ch ciągów drenarskich o średnicy ø 150 mm, o długości :
       - ciąg Dr6 – D2 – L = 18,3 m wylot do studni D2 ø 2000 za separatorem
       - ciąg Dr8 – D2 – L=20,5 m wylot do studni D2 ø 2000 za separatorem
3.  na zarurowanie rowu melioracyjnego R-2 na odcinku o długości L= 11 m (od km 0+503 do 0+514) od istniejącego przepustu pod ul. 1 Maja do projektowanej studni D3 ø 2000, rurociągiem ø 800 PP
4.  na wykonanie w miejscu likwidowanego rowu melioracyjnego R-2 ciągu drenarskiego o średnicy ø 100 mm, o długości L = 10,5 m z wylotem do studni D3 ø 2000.
 
Lokalizacja w/w urządzeń wodnych działka nr 32 oraz nr 262 am 5 obręb Boguszyce, właściciel Gmina Prószków.
 
Przedmiotowy zbiornik wodny wykorzystywany był jako osadnik wód opadowych odprowadzanych do rowu R-2 w km 0+000 (rozlewisko – zalew po byłym wyrobisku), na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty opolskiego nr OŚ.BSz-6223-7/05 z dnia 9 maja 2005 r.  
 
 
 
 
 
         
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML