Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2012.BS

 

Opole, dnia  6 kwietnia 2012 r.
OŚ. 6341. 31. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),       
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
   informację o wszczęciu, w dniu 22 marca 2012 r., postępowania na wniosek Kazimierza Kurowskiego, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z przebudową drogi gminnej ul.Chopina w Czarnowąsach, gm. Dobrzeń Wieliki:
1.            na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu ścieków Wyl-1 kanału deszczowego ø 500 do rowu przydrożnego w km 0+225 drogi gminnej nr 102541O -ul. Chopina;
2.     na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odwodnienia:
         - drogi gminnej nr 102541 O – ul. Chopina: zlewnia o pow. jezdni F = 0,228 ha w obliczeniowej ilości Q = 28,85 l/s
         -    drogi wojewódzkiej nr 454 od km 3+890 do km 4+628, 97 – ul. Jagiełły: zlewnia o pow. jezdni F = 0,121 ha w obliczeniowej ilości Q = 17,38 l/s
        projektowanym wylotem Wyl-1 do rowu przydrożnego w km 0+225 drogi gminnej nr 102541O z ujściem do rowu melioracyjnego R-B.
 
Lokalizacja w/w urządzeń wodnych: działka nr 1251/38 am 2 obręb Czarnowąsy, właściciel Gmina Dobrzeń Wielki.
Zasięg szczególnego korzystania z wód: działka nr 364/40 am 2 obręb Czarnowąsy, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.  
 
 
 
 
         
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML