Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2012.ZW

 

Opole, dnia 30.03.2012 roku
OŚ.6341.34.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pana Marcina Solisa z Pracowni Projektowej MOSTOPOL Sp. z o.o. z siedzibą: 46-020 Czarnowąsy ul. Jagiełły 39 – pismo z dnia 26.03.2012 r, - działającego na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu na rzece Prószkówce zlokalizowanego w km 24+400, w ciągu drogi gminnej        ul. Rudnickiej, polegającą na:
 
  1. Rozbiórce istniejącego przepustu rurowego o średnicy f 60 cm i długości L = 11,00 m wraz z niecką wypadową od strony wylotu oraz rozebraniu pozostałości konstrukcji istniejącego przepustu w km 24+400 rzeki Prószkówki.
 
  1. Wykonaniu w jego miejscu tj. w km 24+400 rzeki Prószkówki przepustu, żelbetowego, monolitycznego o przekroju prostokątnym, zamkniętym o poniższych parametrach:
 
·        nośność – klasa B wg. PN-85/S-10030,
·        światło poziome 3,00 m,
·        światło pionowe 1,50 m,
·        rzędna dna wlotu: 168,13 m npm,
·        rzędna dna wylotu: 168,07 m npm,
·        spadek 1%
·        długość 5,90 m,
·        kąt skrzyżowania z osią jezdni 98o,
·        długość niecki wypadowej 12,50 m,
·        rzędna wylotu na niecce wypadowej 168,06 m npm,
·        rzędna dna cieku na końcu niecki wypadowej 167,03 m npm,
 
  1. Wykonaniu regulacji (reprofilacji) cieku oraz umocnień dna i skarp koryta rzeki Prószkówki o poniższych parametrach:
 
·        wykonanie obustronnych umocnień skarp rzeki Prószkówki – mury oporowe z kamienia – od km 24+369,25 do km 24+397,05 - tj. na długości     L = 27,80 m,
·        wykonanie obustronnych umocnień skarp rzeki Prószkówki – mury oporowe z gabionów – od km 24+402,95 do km 24+418,85 – tj. na długości L = 15,90 m,
·        wykonanie umocnienia dna rzeki Prószkówki okładziną kamienną  – od km 24+384,55 do km 24+407,95 – tj. na długości L = 23,40 m,
·        wykonanie umocnienia dna rzeki Prószkówki narzutem kamiennym - od km 24+369,25 do km 24+384,55 – tj. na długości L = 15,30 m i od km 24+407,95 do km 24+418,85 – tj. na długości L = 10,90 m,
·        wykonanie regulacji (reprofilacji) dna rzeki Prószkówki – od km 24+418,85 do km 24+436,40 – tj. na długości L = 17,55 m.
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
 
            N: 50o 35’ 23,78”                   E: 17o 51’ 53,78”
 
Przepust zlokalizowany będzie na działkach nr:
 
427, 455 a.m. 4 obręb Prószków gm. Prószków stanowiących własność Gminy Prószków
452, 477/1 a.m. 4 obręb Prószków gm. Prószków stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu Oddział w Opolu
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML