Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2012.ZW

 

Opole, dnia 22.03.2012 roku
OŚ.6341.27.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek – pismo z dnia 12.03.2012 roku - pana Marka Bocianowskiego pełniącego obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole z siedzibą: 45-517 Opole ul. Groszowicka 10, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie urządzeń wodnych:
a.    zbiornika małej retencji, częściowo spuszczalnego o:
-     powierzchni całkowitej Fc= 1,88 ha,
-     powierzchni lustra wody Fzw= 1,57 ha,
-     średniej głębokości hśr= 0,80 m,
ogroblowanego groblą o:
-     długości całkowitej L = 284 m,
-     rzędnej korony 151,00 m npm,
-     nachyleniu skarp n = 1 : 1,5
-     szerokości korony 5,0 m,
z urządzeniem piętrząco-zrzutowym – mnichem typu MNm-4 zlokalizowanym      w km 0+535 o:
-     średnicy leżaka f 0,60 m,
-     długości leżaka L = 12 m,
-     rzędnej piętrzenia 148,50 m npm.
wraz z opaskowym drenażem odwadniającym z perforowanych rur PVC f 100 mm w otulinie z geowłókniny i obsypce żwirowej h = 20 cm wzdłuż grobli od strony zachodniej (grunty rolne, droga) tj. pomiędzy zbiornikiem (dz. nr 674 a.m. 1 obręb Karczów), a działkami: nr 686 a.m. 5 obręb Karczów i nr 672 a.m. 5 obręb Karczów z wylotem do rowu odpływowego K-6a wprowadzonym poniżej mnicha piętrzącego.
 
2.    Szczególne korzystanie z wód gruntowych zgromadzonych w w/w zbiorniku polegające na ich:
a.       piętrzeniu do rzędnej 148,50 m npm w okresie całego roku,
b.      zrzucie do rowu K-6a w km 0+535 za pomocą mnicha piętrząco-zrzutowego typu MNm-4 i dalej do rzeki Dożyny w km 12+117 w poniższych terminach i ilościach:
-  od 01.01. do 28.02. każdego roku w ilości: Q = 2,05 dm3/s, Qmaxh= 8,0 m3/h,  Qśrd= 177 m3/d,
-  od 01.03. do 31.03. każdego roku w ilości: Q = 2,78 dm3/s, Qmaxh= 10 m3/h,  Qśrd= 240 m3/d,
-  od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości: Q = 2,50 dm3/s, Qmaxh= 9,0 m3/h,  Qśrd= 216 m3/d,
-  od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości: Q = 2,39 dm3/s, Qmaxh= 9,0 m3/h,  Qśrd= 206 m3/d,
-  od 01.06. do 31.07. każdego roku w ilości: Q = 1,22 dm3/s, Qmaxh= 5,0 m3/h,  Qśrd= 105 m3/d,
-  od 01.08. do 31.08. każdego roku w ilości: Q = 0,82 dm3/s, Qmaxh= 3,0 m3/h,  Qśrd= 71 m3/d,
-  od 01.09. do 30.09. każdego roku w ilości: Q = 1,47 dm3/s, Qmaxh= 6,0 m3/h,  Qśrd= 127 m3/d,
-  od 01.10. do 31.10. każdego roku w ilości: Q = 1,72 dm3/s, Qmaxh= 7,0 m3/h,  Qśrd= 149 m3/d,
-  od 01.11. do 31.12. każdego roku w ilości: Q = 2,05 dm3/s, Qmaxh= 8,0 m3/h,  Qśrd= 177 m3/d,
 
- Qmaxr= 53 134 m3/rok,
 
Lokalizacja (współrzędne geograficzne) zbiornika i budowli piętrzacej:
A – mnich piętrzący                 N: 50o 43’ 34,61”                   E: 17o 47’ 27,00”
B – zbiornik                            N: 50o 43’ 38,35”                   E: 17o 47’ 24,39”
C – zbiornik                            N: 50o 43’ 39,69”                   E: 17o 47’ 26,59”
D – zbiornik                            N: 50o 43’ 32,96”                   E: 17o 47’ 33,28”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowany będzie zbiornik wraz z budowlą piętrząco-zrzutową i rów K-6a:
-     działka nr 674 a.m. 1 obręb Karczów gm. Dąbrowa stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Opole,
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML