Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2012.BS

 

Opole, dnia 6 marca 2012 r.
OŚ. 6341. 20. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
      informację o wszczęciu w dniu 29 lutego 2012 r., postępowania na wniosek p.Krzysztofa Krzyżowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa p.Roberta Motały Prezesa Zarządu Stora Enso Wood Products Sp. z o.o., 46-030 Murów, ul.Wolności 4 - pismo nr 2456/2012, w sprawie:
 
I. udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:
1. na pobór wód podziemnych dla potrzeb zakładowego ujęcia wody – studni nr 2a, zlokalizowanej na terenie zakładu drzewnego Murowie na działce 302/10 am 2 obręb Murów, własność wnioskodawcy, w ilości:
           Qmaxh = 6,0 m3/h,
           Qśrd = 91,15 m3/d,
           Qr = 3 864,0 m3/rok.
2. na odprowadzanie ścieków:
    a. popłuczyn z zakładowej stacji uzdatniania wody wodociągowej do celów kotłowych:
       - w ilości: Q maxh = 0,311 m3/h, Qśrd = 0,84 m3/d, Qr = 245,0 m3/rok
       - o składzie: zawiesiny ogólne – 35,0 mg/l, chlorki – 1000,0 Cl/l, siarczany – 500,0 mg SO4/l
    b. wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych:
      - w obliczeniowej ilości wód opadowych Qobl.=545,08 l/s z powierzchni F = 18,84 ha przy q – 131 l/s *ha oraz drenażowych 3,15 l/s
      - o składzie: zawiesiny ogólne – 100 mg/l, węglowodory ropopochodne – 15 mg/l
   istniejącym wylotem, do rowu melioracyjnego R-C w km 1+164 (zgodnie z ewidencją Nadleśnictwa Kup rów Bu-15 oddz. 9), zlokalizowanym na działce nr 10/1 am 3 obręb Murów, własność PGL LP Nadleśnictwo Kup,            
     
II. wygaszenia na wniosek strony, pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:
- poboru wody, udzielonego Zakładowi Przemysłu Drzewnego w Murowie, decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-3/07 z dnia 12 marca 2007 r.,
- odprowadzania ścieków, udzielonego Zakładowi Przemysłu Drzewnego w Murowie, decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-24/07 z dnia 11 czerwca 2007 r.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML