Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.15.2012.BS

 

Opole, dnia 1 marca 2012 r.
OŚ. 6341. 15. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
            informację o wszczęciu w dniu 17 lutego 2012 r., postępowania na wniosek Pawła Patkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Jana Fujaka Prezesa Zarządu – Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów, 46-040 Ozimek, ul.Powstańców Śląskich 54, w sprawie:
 
I. udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatacji komunalnego ujęcia wód w OZIMKU przy ul. Polnej:
1.         na wykonanie urządzenia wodnego: obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych – studni nr S-2b, zlokalizowanej na terenie SUW
2.         na pobór wód podziemnych za pomocą studni nr S-1a, AW, S-2b, w ilości: Qmaxh = 75,00 m3/h, Q śrd = 553,00 m3/d, Q maxd = 773,0 m3/d, Q maxr = 201 845,0 m3/r;
 
II. ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej:
1.   dla studni nr S-1a w granicach istniejącego ogrodzenia (20x20 m)
2.   dla studni nr AW oraz S-2b w granicach istniejącego ogrodzenia stacji uzdatniania wody;
 
III. wygaszenia na wniosek strony, pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wody z ujęcia wód w Ozimku przy ul.Polnej, udzielonego Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów, w punkcie I.b. decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-41/04 z dnia 5 listopada 2004 r.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML