Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2012.ZW

 

Opole, dnia 24.02.2012 roku
OŚ.6341.8.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek – pismo z dnia 04.01.2012 roku - pana Krystiana Wolnego zam. 46-040 Ozimek, Szczedrzyk ul. Spokojna 6 w sprawie:
 
I.     Wygaszenia decyzji – pozwolenia wodnoprawnego Starosty Opolskiego nr OŚ.Cz.S. 6223-42/01/02 z dnia 12.03.2002 r.
 
II.   Wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rowu R-A (w ewidencji leśnej Br 5) dla potrzeb istniejących stawów karpiowych zlokalizowanych na działce nr 73/1 a.m. 5 obręb Turawa gm. Turawa.
 
Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 
 1. Piętrzeniu wód
 
  1. rowu R-A (w ewidencji leśnej Br 5) za pomocą istniejącej zastawki betonowej o przekroju prostokątnym, wyokości piętrzenia h = 0,60 m i świetle B = 1,00 m, zlokalizowanej w km 1+290, do rzędnej:  171,55 m npm w okresie od 01.03. do 10.10. każdego roku,
  1. na stawach nr 0, 1, 2, 3, mnichami piętrząco-zrzutowymi typu MNm - 4, do rzędnej 171,50 m npm w okresie od 06.03. do 10.10. każdego roku,
 
 1. Poborze wód z rowu R-A (w ewidencji leśnej Br 5) za pomocą ujęcia brzegowego w postaci mnicha wlotowego o świetle stojaka 0,70 m i długości leżaka 5,0 m, zlokalizowanego na lewym brzegu rowu R-A (w ewidencji leśnej Br 5) w km 1+300, a następnie za pomocą mnichów piętrząco-zrzutowych (systemem paciorkowym) do stawów nr 0, 1, 2, 3 na potrzeby:
 
a.    zalewu stawów nr 0, 1, 2, 3 za pośrednictwem mnichów wlotowych typu MNm - 4 w ilości Q = 35,9 dm3/s, Qśrd= 3 102 m3/d, Qmaxh= 162 m3/h, w okresie od 06.03. do 31.03. każdego roku,
   
b.    podtrzymania zalewu (pokrycia start na parowanie i przesiąki) w stawach nr 0, 1, 2, 3 za pośrednictwem mnichów wlotowych typu MNm – 4 w poniższych terminach i ilościach:
                                            i.              Q = 8,2 dm3/s, Qśrd= 708 m3/d, Qmaxh= 30 m3/h, w okresie od 01.04. do 30.04. każdego roku,
                                          ii.              Q = 10,9 dm3/s, Qśrd= 942 m3/d, Qmaxh= 39 m3/h, w okresie od 01.05. do 31.05. każdego roku,
                                        iii.              Q = 11,4 dm3/s, Qśrd= 985 m3/d, Qmaxh= 41 m3/h, w okresie od 01.06. do 30.06. każdego roku,
                                        iv.              Q = 11,7 dm3/s, Qśrd= 1 011 m3/d, Qmaxh= 42 m3/h, w okresie od 01.07. do 31.07. każdego roku,
                                          v.              Q = 11,7 dm3/s, Qśrd= 1 011 m3/d, Qmaxh= 42 m3/h, w okresie od 01.08. do 31.08. każdego roku,
                                        vi.              Q = 7,7 dm3/s, Qśrd= 665 m3/d, Qmaxh= 28 m3/h, w okresie od 01.07. do 31.07. każdego roku,
                                      vii.              Q = 6,4 dm3/s, Qśrd= 553 m3/d, Qmaxh= 23 m3/h, w okresie od 01.07. do 31.07. każdego roku
 
Maksymalny roczny pobór wódQmax/rok= 248 760 m3/rok
 
 
 1. Zrzucie wód ze stawów nr 0, 1, 2, do rowu R 0-1 w km 0+155 (i dalej do rowu    R-A za pośrednictwem rowu A-15) za pomocą mnicha piętrząco-zrzutowego typu MNm- 4 na stawie nr 2 oraz ze stawu nr 3 do rowu R-15 w km 0+301 w łącznej ilości:
a.    Q = 46,7 dm3/s, Qśrd= 4 035 m3/d, Qmaxh= 168 m3/h w okresie od 11.10. do 31.10. każdego roku.
 
Maksymalny roczny zrzut wódQmax/rok= 164 070 m3/rok
 
 
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML