Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2012.ZW

 

Opole, dnia 20.02.2012 roku
OŚ.6341.14.2012.ZW
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
na wniosek (pismo z dnia 31.02.2012 r. – data wpływu 02.02.2012 r.) pana Janusza Maślankiewicza z firmy Pracownia Projektowo Usługowa „PARMAS-STUDIO” mgr inż arch. Andrzej Romaniuk z siedzibą: 45-018 Opole ul. Krakowska 41/7 działającego z upoważnienia Wójta Gminy Turawa, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:  
 
 1. Wykonanie regulacji wód – kształtowanie nowego koryta (przełożenie) rzeki Maliny na odcinku od km 1+185,55 do km 1+505,32 według istniejącego kilometrażu rzeki (przekrój rzeki trapezowy o szerokości dna 3,0m i nachyleniu skarp brzegu 1:2, skarpy umocnione opartymi na płotku żerdziowym płytami melioracyjnymi „krata mała” o wymiarach 60x90x10m posadowionymi na podsypce cementowo-piaskowej 5cm i warstwie geowłókniny) o poniższych parametrach:
 
-          szerokość regulacyjna dna rzeki         3,0m
-          długość projektowanego odcinka       381,59m
-          rzędna dna początku odcinka             153,65 m n.p.m.
-          rzędna dna końca odcinka                 154,06 m n.p.m.
-          średni spadek podłużny                     1,0‰
-          najniższa rzędna skarpy prawej          155,45 m n.p.m.
-          najwyższa rzędna skarpy prawej        156,50 m n.p.m.
-          współrzędne geograficzne początku odcinka:
-   50° 41' 24.27” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 35.97” długości geograficznej wschodniej
-          współrzędne geograficzne końca odcinka:
-   50° 41' 19.68” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 50.71” długości geograficznej wschodniej
 
 1. Likwidację (rozbiórkę) urządzenia wodnego:
o          jazu piętrzącego o świetle b = 4,0 m zlokalizowanego w km 1+320 rzeki Maliny
Współrzędne geograficzne jazu:
-   50° 41' 22.35” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 42.22” długości geograficznej wschodniej
 
 
 1. Wykonanie (przebudowę) urządzeń wodnych:
 
o          wykonanie rowu RL' długości 128,0m stanowiącego przedłużenie istniejącego rowu melioracyjnego RL wraz z włączeniem do rzeki Malina w km 1+200 polegające na wykonaniu rowu otwartego o przekroju trapezowym, szerokości dna 1,5m, nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku minimalnym 0,11% wraz z umocnieniem dna i skarp rowu na całym odcinku płytami ażurowymi 40x60x10cm na podsypce piaskowej na warstwie geowłókniny
                        współrzędne geograficzne początku odcinka:
-   50° 41' 24.05” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 36.66” długości geograficznej wschodniej
                        współrzędne geograficzne końca odcinka:
-   50° 41' 22.16” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 42.53” długości geograficznej wschodniej
 
o          wykonanie przepustu rurowego PR z rur Ø1800mm żelbetowych długości 79,12 m na rowie RL' w jego km 0+066 w celu zapewnienia odpowiednie rezerwy przepustowości uwzględniającej planowaną w dalszych latach rozbudowę Obwodnicy Północnej o drugą nitkę
Parametry projektowanego przepustu rurowego PR:
-          średnica wewnętrzna              DN1800
-          długość                                  79,12m
-          rzędna wlotu                          153,79 m n.p.m.
-          rzędna wylotu                        153,70 m n.p.m.
-          najwyższa rzędna terenu         164,37 m n.p.m.
-          współrzędne geograficzne:
-   50° 41' 23.20” szerokości geograficznej północnej
                                      -   17° 58' 39.34” długości geograficznej wschodniej
 
o          wykonanie przebudowy istniejącego rowu melioracyjnego RL na odcinku od km 0+000 do km 0+025 polegające na korekcie trasy i wykonaniu rowu otwartego o przekroju trapezowym, szerokości dna 1,5m, nachyleniu skarp 1:1,5   i spadku minimalnym 0,11% wraz z umocnieniem dna i skarp rowu na całym odcinku płytami ażurowymi 40x60x10cm na podsypce piaskowej na warstwie geowłókniny
                                współrzędne geograficzne początku odcinka:
-   50° 41' 22.16” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 42.53” długości geograficznej wschodniej
                                współrzędne geograficzne końca odcinka:
-   50° 41' 21.28” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 42.50” długości geograficznej wschodniej
  
d.         wykonanie rowu przydrożnego RTR1 lewostronnego długości 98,41m polegające na wykonaniu rowu otwartego o przekroju trapezowym, szerokości dna 0,4m, nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku minimalnym 0,5% wraz z umocnieniem dna i skarp rowu pasem szerokości 40cm na całej długości płytami ażurowymi 40x60x10cm na podsypce piaskowej na warstwie geowłókniny w ciągu drogi transportu rolnego na odcinku od km 0+034,36 do km 0+134,99 wraz z włączeniem do rowu RL' w jego km 0+018,5;
-          współrzędne geograficzne początku odcinka:
-   50° 41' 23.38” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 32.86” długości geograficznej wschodniej
-          współrzędne geograficzne końca odcinka:
-   50° 41' 23.77”  szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 37.50” długości geograficznej wschodniej
 
e.         wykonanie rowu przydrożnego RTR2 prawostronnego długości 50,15 m polegające na wykonaniu rowu otwartego o przekroju trapezowym, szerokości dna 0,4m, nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku minimalnym 0,5% wraz z umocnieniem dna i skarp rowu pasem szerokości 40cm na całej długości płytami ażurowymi 40x60x10cm na podsypce piaskowej na warstwie geowłókniny w ciągu drogi transportu rolnego na odcinku od km 0+189,38 do km 0+241,42 wraz z włączeniem do projektowanego kanału deszczowego poprzez budowlę wlotową WL-5.1 w km 0+189,38;
-          współrzędne geograficzne początku odcinka:
-   50° 41' 23.54” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 40.82” długości geograficznej wschodniej
-          współrzędne geograficzne końca odcinka:
-   50° 41' 24.06” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 42.10” długości geograficznej wschodniej
 
f.          wykonanie rowu przydrożnego RTR3 prawostronnego długości 138,56 m polegające na wykonaniu rowu otwartego o przekroju trapezowym, szerokości dna 0,4m, nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku minimalnym 0,3% wraz z umocnieniem dna i skarp rowu pasem szerokości 40cm na całej długości płytami ażurowymi 40x60x10cm na podsypce piaskowej na warstwie geowłókniny w ciągu drogi transportu rolnego na odcinku od km 0+318,97 do km 0+456,39 wraz z włączeniem poprzez budowlę wlotową WL-3.2 do zarurowanego odcinka rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi krajowej nr 46B w km 6+780,81;
-          współrzędne geograficzne początku odcinka:
-   50° 41' 23.11”  szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 46.76” długości geograficznej wschodniej
-          współrzędne geograficzne końca odcinka:
-   50° 41' 20.54” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 45.17” długości geograficznej wschodniej
  
g.         wykonanie rowu przydrożnego RTR4 prawostronnego długości 96,73 m polegające na wykonaniu rowu otwartego o przekroju trapezowym, szerokości dna 0,4m, nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku minimalnym 0,4% wraz z umocnieniem dna i skarp rowu pasem szerokości 40cm na całej długości płytami ażurowymi 40x60x10cm na podsypce piaskowej na warstwie geowłókniny w ciągu drogi transportu rolnego na odcinku od km 0+384,13 do km 0+485,28 wraz z włączeniem poprzez budowlę wlotową WL-3.3 do zarurowanego odcinka rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi krajowej nr 46B w km 6+810,60;
-          współrzędne geograficzne początku odcinka:
-   50° 41' 21.35” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 47.88” długości geograficznej wschodniej
-          współrzędne geograficzne końca odcinka:
-   50° 41' 20.08” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 46.71” długości geograficznej wschodniej
 
h.         wykonanie przebudowy lewostronnego rowu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 46B na odcinku od km 6+406,65 do km 6+609,95 polegające na jego zarurowaniu kanałem DN500 i wykonaniu budowli wlotowej WL-4.1 w km 6+406,65 wraz z jego włączeniem do istniejącego kolektora deszczowego poprzez studnię D4.1 w km 6+609,95;
-          współrzędne geograficzne początku odcinka:
-   50° 41' 23.37” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 31.43” długości geograficznej wschodniej
-          współrzędne geograficzne końca odcinka:
-   50° 41' 23.77” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 43.98” długości geograficznej wschodniej
 
i.           wykonanie przebudowy lewostronnego rowu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 46B na odcinku od km 6+677,00 do km 6+827,30 polegające na jego częściowej likwidacji (zasypaniu na odcinku od km 6+677,00 do km 6+709,30) oraz częściowym zarurowaniu kanałem DN600 na odcinku od km 6+745,90 do km 6+827,30 wraz z wykonaniem budowli wlotowej WL-2.1 do kanału deszczowego w km 6+709,30, budowli wylotowej WL-3.1 w km 6+745,90, budowli wlotowej WL-3.4 w km 6+827,30 oraz włączeń rowów drogowych drogi transportu rolnego tj. rowu RTR3 poprzez budowlę wlotową WL-3.2 w km 6+780,81 i rowu RTR4 budowlę wlotową WL-3.3 w km 6+810,60
-          współrzędne geograficzne początku odcinka:
-   50° 41' 20.64” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 43.98” długości geograficznej wschodniej
-          współrzędne geograficzne końca odcinka:
-   50° 41' 19.72” szerokości geograficznej północnej
-   17° 58' 47.54” długości geograficznej wschodniej,
 
 
j.           wykonanie budowli wlotowej WL-2.1 DN600 zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 46B w km 6+709,30 stanowiącej wlot odcinka rowu drogowego lewostronnego do kanału deszczowego DN600 o poniższych parametrach:
 

Wlot / Wylot
Oznaczenie lokalizacji względem odbiornika
lub rowu drogowego
Kilometr
Średnica wlotu / wylotu
Rzędne
Współrzędne geograficzne
dna kanału
terenu (skarpy)
dna rowu / odbiornika
szerokość
długość
WL-2.1
rów lewostronny
dr. kraj. 46B
6+709,30
DN600
154,38
155,92
154,38
N 50° 41' 20.62”
E 17° 58' 44.22”

 
k.        wykonanie budowli wylotowej WL-3.1 DN600 zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 46B w km 6+745,90 stanowiącej wylot zarurowanego odcinka rowu drogowego lewostronnego o poniższych parametrach:
 

Wlot / Wylot
Oznaczenie lokalizacji względem odbiornika
lub rowu drogowego
Kilometr
Średnica wlotu / wylotu
Rzędne
Współrzędne geograficzne
dna kanału
terenu (skarpy)
dna rowu / odbiornika
szerokość
długość
WL-3.1
rów lewostronny
dr. kraj. 46B
6+745,90
DN600
154,46
155,95
154,46
N 50° 41' 20.43”
E 17° 58' 44.94”

 
l.           wykonanie budowli wlotowej WL-3.2 DN300 zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 46B w km 6+780,81 stanowiącej wlot projektowanego rowu drogowego RTR3 do zarurowanego odcinka rowu lewostronnego o poniższych parametrach:
 

Wlot / Wylot
Oznaczenie lokalizacji względem odbiornika
lub rowu drogowego
Kilometr
Średnica wlotu / wylotu
Rzędne
Współrzędne geograficzne
dna kanału
terenu (skarpy)
dna rowu / odbiornika
szerokość
długość
WL-3.2
rów lewostronny
dr. kraj. 46B
6+780,81
DN300
154,83
156,05
154,83
N 50° 41' 20.54”
E 17° 58' 45.17”

 
m.       wykonanie budowli wlotowej WL-3.3 DN300 zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 46B w km 6+810,60 stanowiącej wlot projektowanego rowu drogowego RTR4 do zarurowanego odcinka rowu lewostronnego o poniższych parametrach:
 

Wlot / Wylot
Oznaczenie lokalizacji względem odbiornika
lub rowu drogowego
Kilometr
Średnica wlotu / wylotu
Rzędne
Współrzędne geograficzne
Dna kanału
terenu (skarpy)
dna rowu / odbiornika
szerokość
długość
WL-3.3
rów lewostronny
dr. kraj. 46B
6+810,60
DN300
155,26
156,22
155,26
N 50° 41' 20.08”
E 17° 58' 46.71”

 
n.         wykonanie budowli wlotowej WL-3.4 DN600 zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 46B w km 6+827,30 stanowiącej wlot odcinka rowu drogowego lewostronnego o poniższych parametrach:
 

Wlot / Wylot
Oznaczenie lokalizacji względem odbiornika
lub rowu drogowego
Kilometr
Średnica wlotu / wylotu
Rzędne
Współrzędne geograficzne
dna kanału
terenu (skarpy)
dna rowu / odbiornika
szerokość
długość
WL-3.4
rów lewostronny
dr. kraj. 46B
6+827,30
DN600
154,62
156,00
154,62
N 50° 41' 19,72”
E 17° 58' 47.54”

  
 
o.         wykonanie budowli wlotowej WL-4.1 DN500 zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 46B w km 6+406,65 stanowiącej wlot odcinka rowu drogowego lewostronnego o poniższych parametrach:
 

Wlot / Wylot
Oznaczenie lokalizacji względem odbiornika
lub rowu drogowego
Kilometr
Średnica wlotu / wylotu
Rzędne
Współrzędne geograficzne
dna kanału
terenu (skarpy)
dna rowu / odbiornika
szerokość
długość
WL-4.1
rów lewostronny
dr. kraj. 46B
6+406,65
DN500
154,87
156,00
154,87
N 50° 41' 23.37”
E 17° 58' 31.43”

 
p.         wykonanie budowli wlotowej WL-5.1 DN300 zlokalizowanej w ciągu drogi transportu rolnego w km 0+189,38 stanowiącej wlot projektowanego rowu drogowego RTR1 do kanału deszczowego DN300 o poniższych parametrach:
 

Wlot / Wylot
Oznaczenie lokalizacji względem odbiornika
lub rowu drogowego
Kilometr
Średnica wlotu / wylotu
Rzędne
Współrzędne geograficzne
dna kanału
terenu (skarpy)
dna rowu / odbiornika
Szerokość
długość
WL-5.1
rów RTR2 lewostronny
dr. transportu rolnego
0+189,38
DN300
154,95
155,60
154,95
N 50° 41' 23.54”
E 17° 58' 40.82”

 
q.         wykonanie budowli wylotowej WL-5.2 DN300 zlokalizowanej w km 1+262,05 rzeki Malina (km 0+076,50 przełożonego odcinka) stanowiącej wylot kanału deszczowego DN300 o poniższych parametrach:
 

Wlot / Wylot
Oznaczenie lokalizacji względem odbiornika
lub rowu drogowego
Kilometr
Średnica wlotu / wylotu
Rzędne
Współrzędne geograficzne
dna kanału
terenu (skarpy)
dna rowu / odbiornika
szerokość
długość
WL-5.2
rzeka Malina
1+262,05
DN300
154,84
155,78
153,73
N 50° 41' 23.74”
E 17° 58' 40.56”

 
r.          wykonanie wylotu ze ścieku skarpowego WL-6.1 do projektowanego rowu drogowego RTR1 lewostronnego w ciągu drogi transportu rolnego w km 0+128,78 o poniższych parametrach:
 

Wlot / Wylot
Oznaczenie lokalizacji względem odbiornika
lub rowu drogowego
Kilometr
Średnica wlotu / wylotu
Rzędne
Współrzędne geograficzne
dna kanału
terenu (skarpy)
dna rowu / odbiornika
szerokość
długość
WL-6.1
rów RTR1 lewostronny
dr. transportu rolnego
0+128,78
ściek
154,43
156,10
154,43
N 50° 41' 23.45”
E 17° 58' 37.42”

 
s.         wykonanie wylotu ze ścieku skarpowego WL-6.2 do projektowanego rowu drogowego RTR2 prawostronnego w ciągu drogi transportu rolnego w km 0+190,04 o poniższych parametrach:
 

Wlot / Wylot
Oznaczenie lokalizacji względem odbiornika
lub rowu drogowego
Kilometr
Średnica wlotu / wylotu
Rzędne
Współrzędne geograficzne
dna kanału
terenu (skarpy)
dna rowu / odbiornika
szerokość
długość
WL-6.2
rów RTR2 prawostronny
dr. transportu rolnego
0+190,04
ściek
154,96
156,04
154,96
N 50° 41' 23.55”
E 17° 58' 40.84”

 
t.          wykonanie wylotu ze ścieku skarpowego WL-6.3 do projektowanego rowu drogowego RTR2 prawostronnego w ciągu drogi transportu rolnego w km 0+239,25 o poniższych parametrach:
 

Wlot / Wylot
Oznaczenie lokalizacji względem odbiornika
lub rowu drogowego
Kilometr
Średnica wlotu / wylotu
Rzędne
Współrzędne geograficzne
dna kanału
terenu (skarpy)
dna rowu / odbiornika
szerokość
długość
WL-6.3
rów RTR2 prawostronny
dr. transportu rolnego
0+239,25
ściek
155,20
155,83
155,20
N 50° 41' 24.04”
E 17° 58' 42.09”

u.         wykonanie wylotu ze ścieku skarpowego WL-6.4 do projektowanego rowu drogowego RTR3 prawostronnego w ciągu drogi transportu rolnego w km 0+319,76 o poniższych parametrach:
 

Wlot / Wylot
Oznaczenie lokalizacji względem odbiornika
lub rowu drogowego
Kilometr
Średnica wlotu / wylotu
Rzędne
Współrzędne geograficzne
dna kanału
terenu (skarpy)
dna rowu / odbiornika
szerokość
długość
WL-6.4
rów RTR3 prawostronny
dr. transportu rolnego
0+190,04
ściek
155,25
155,83
155,25
N 50° 41' 23.11”
E 17° 58' 46.77”

 
 
 1. Szczególne korzystanie z wód polegające na:
 
a.       odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych przez wpust deszczowy WW-19 z obszaru drogi transportu rolnego poprzez projektowany wylot WL-5.2 do rzeki Malina w km 1+262,05 (wg kilometrażu po przełożeniu)
 
b.      odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych przez ściek trójkątny z obszaru drogi transportu rolnego poprzez wylot ścieku skarpowego WL-6.1 do projektowanego rowu drogowego RTR1 lewostronnego w ciągu drogi transportu rolnego w km 0+128,78
 
c.       odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych przez ściek trójkątny z obszaru drogi transportu rolnego poprzez wylot ścieku skarpowego WL-6.2 do projektowanego rowu drogowego RTR2 prawostronnego w ciągu drogi transportu rolnego w km 0+190,04
 
d.      odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych przez ściek trójkątny z obszaru drogi transportu rolnego poprzez wylot ścieku skarpowego WL-6.3 do projektowanego rowu drogowego RTR2 prawostronnego w ciągu drogi transportu rolnego w km 0+239,25
 
e.       odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych przez ściek trójkątny z obszaru drogi transportu rolnego poprzez wylot ścieku skarpowego WL-6.4 do projektowanego rowu drogowego RTR3 prawostronnego w ciągu drogi transportu rolnego w km 0+319,76.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML