Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.97.2011.BS

 

Opole, dnia  30 stycznia 2012 r.
OŚ. 6341. 97.2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art.64a ust.4 w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),            
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 30-11-2011 r., postępowania na wniosek P.Władysława Manieckiego Dyrektora Zarządu VITROTERM-MURÓW SA w Murowie, 46-030 Murów, ul.Wolności 33, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, istniejącymi 8 – ma wylotami ścieków, do zarurowanego odcinka rowu melioracyjnego RC-3, wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu „Vitroterm-Murów” SA w Murowie.
Wyloty zlokalizowane są na działkach o numerach:
- 348/4, 348/2 am 2 obręb Murów, własność Skarb Państwa, użytkownik wieczysty VITROTERM – MURÓW SA w Murowie
- 347/6 am 2 obręb Murów, własność Gmina Murów, użytkownik wieczysty VITROTERM – MURÓW SA w Murowie.
Zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód – działka nr 280 am 1 obręb Murów, własność Gmina Murów.    
 
Jednocześnie zawiadamiam, iż na wniosek zakładu VITROTERM-MURÓW SA w Murowie (pismo z dnia 03 stycznia 2012 r.), zostanie wygaszone dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne, udzielone decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-6/09 z dnia 16 marca 2009 r.  
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML