Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.106.2011.BS

 

Opole, dnia  30 stycznia 2012 r.
OŚ. 6341. 106.2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art.64a ust.4 w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),            
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 30-12-2011 r., postępowania na wniosek p. Mariusza Pelca przedstawiciela Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach, ul. Kośnego 3 - pismo nr PT/137/12/2011, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:
1. na pobór wód podziemnych dla potrzeb ujęcia wody w Kurzniach, gm. Popielów, w ilości:
           Qmaxh = 37,0 m3/h,
           Qśrd = 397,0 m3/d,
           Qmaxd = 635,0 m3/d
           Qr = 144 905,0 m3/rok.
2. na odprowadzanie ścieków – popłuczyn ze stacji uzdatniania wody ujęcia w Kurzniach, gm. Popielów do rowu melioracyjnego R-St-9 w km 2+075, w ilości Qmaxh = 7,35 m3/h, Qśrd = 14,7 m3/d, Q r = 765,0 m3/r, o stanie i składzie: żelazo – 10,0 mg Fe/l, zawiesiny ogólne – 35 mg/l.
Lokalizacja urządzeń wodnych:
- studnie zlokalizowane są na działkach nr 103/2 oraz 103/3 am 1 obręb Kurznie – własność: Gmina Popielów
- wylot ścieków zlokalizowany jest na działce nr 104 am 1 obręb Kurznie – własność: osoba prywatna.   
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML