Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.98.2011.ZW

 

Opole, dnia 08.12.2011 roku
OŚ.6341.98.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 w związku z art. 135 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pani Iwony Dołzyckiej z Biura Projektów „DOMEL” z siedzibą: 49-120 Dąbrowa ul. Sokolnicka 5 , – pismo z dnia 15.06.2011 r. (data wpływu 30.11.2011 r.) - działającej z upoważnienia pana Ryszarda Bojkowskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice z siedzibą: 49-130 Tułowice ul. Parkowa 14/14a, w sprawie:
 
I.         Stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Opolskiego nr OŚ.6341.48.2011.ZW z dnia 26.07.2011 r. w związku ze zrzeczeniem się, przez zakład tj. Nadleśnictwo Tułowice, uprawnień wynikających z w/w decyzji,
 
II.      Wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie urządzeń wodnych – zastawek zlokalizowanych na leśnych rowach melioracji wodnych szczegółowych:
-       zastawki piętrzącej Z-1 w km 0+480 rowu SN-2b o poniższych parametrach:
- światło B = 2 x 0,75 m = 1,50 m,
- wysokość piętrzenia Hmax= 0,80 m,
- rzędna dna Rzd = 168,70 m npm
zlokalizowanej na działce nr 9 a.m. 3 obręb Tułowice gm. Tułowice wł. Skarb Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice
Współrzędne geograficzne
X: 774 013,90 Y: 507 047,20
-       zastawki piętrzącej Z-3 w km 1+070 rowu SN-2 o poniższych parametrach:
- światło B = 1,00 m,
- wysokość piętrzenia Hmax= 0,80 m,
- rzędna dna Rzd = 169,90 m npm
zlokalizowanej na działce nr 8/1 a.m. 2 obręb Tułowice gm. Tułowice wł. Skarb Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice
Współrzędne geograficzne
X: 774 020,10 Y: 507 972,80
-       zastawki piętrzącej Z-6 w km 1+040 rowu KG 3-3 o poniższych parametrach:
- światło B = 1,00 m,
- wysokość piętrzenia Hmax= 0,80 m,
- rzędna dna Rzd = 170,70 m npm
zlokalizowanej na działce nr 244 a.m. 1 obręb Szydłów gm. Tułowice wł. Skarb Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice
Współrzędne geograficzne
X: 775 047,20 Y: 509 976,00
 
-       zastawki piętrzącej Z-7 w km 0+650 rowu KG 3 o poniższych parametrach:
- światło B = 0,80 m,
- wysokość piętrzenia Hmax= 0,60 m,
- rzędna dna Rzd = 167,19 m npm
zlokalizowanej na działce nr 231 a.m. 1 obręb Szydłów gm. Tułowice wł. Skarb Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice
Współrzędne geograficzne
X: 775 984,10 Y: 510 972,50
-       zastawki piętrzącej Z-8 w km 1+890 rowu RB-1 o poniższych parametrach:
- światło B = 1,00 m,
- wysokość piętrzenia Hmax= 0,80 m,
- rzędna dna Rzd = 169,76 m npm
zlokalizowanej na działce nr 214/1 a.m. 1 obręb Szydłów gm. Tułowice wł. Skarb Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice
Współrzędne geograficzne
X: 776 971,20 Y: 510 968,50
-       zastawki piętrzącej Z-9 w km 12+875 rowu Wytoka o poniższych parametrach:
- światło B = 2 x 1,00 m = 2,00 m,
- wysokość piętrzenia Hmax= 0,80 m,
- rzędna dna Rzd = 170,82 m npm
zlokalizowanej na działce nr 228 a.m. 1 obręb Szydłów gm. Tułowice wł. Skarb Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice
Współrzędne geograficzne
X: 770 043,70 Y: 510 048,90
 
  1. Wykonanie przebudowy urządzeń wodnych – przepustów zlokalizowanych na leśnym rowie melioracji wodnych szczegółowych o nazwie Wytoka, polegającej na:
 
-       rozbiórce istniejącego przepustu betonowego, jednootworowego N-3 w km 11+972 o poniższych parametrach:
- światło 1,20 m,
- długość 7,8 m,
- rzędna wlotu Rzdwl = 167,68 m npm,
- rzędna wylotu Rzwy = 167,68 m npm,
- rzędna góryRzg = 169,48 m npm
i wykonaniu w jego miejscu przepustu betonowego, dwuotworowego N-3 w km 11+972 o poniższych parametrach
- światło 2 x 1,0 m = 2,0 m,
- długość L = 7,5 m,
- rzędna wlotu Rzdwl = 167,63 m npm,
- rzędna wylotu Rzwy = 167,61 m npm,
- rzędna góryRzg = 169,40 m npm
z zastawką piętrzącą
- o świetle B = 2 x 1,40 m = 2,80 m,
- wysokości piętrzenia Hmax= 0,80 m,
zlokalizowanych na działce nr 417, 213/1, 200/1, 199/1 a.m. 1 obręb Szydłów gm. Tułowice wł. Skarb Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice
Współrzędne geograficzne
X: 777 040,00 Y: 511 035,40
 
-       rozbiórce istniejącego przepustu betonowego, jednootworowego N-5 w km 13+742 o poniższych parametrach:
- światło 0,80 m,
- długość 8,0 m,
- rzędna wlotu Rzdwl = 173,73 m npm,
- rzędna wylotu Rzwy = 173,78 m npm,
- rzędna góryRzg = 174,87 m npm
 
i wykonaniu w jego miejscu przepustu betonowego, dwuotworowego N-5 w km 13+742 o poniższych parametrach
- światło 2 x 1,0 m = 2,0 m,
- długość L = 8,0 m,
- rzędna wlotu Rzdwl = 173,29 m npm,
- rzędna wylotu Rzwy = 173,26 m npm,
- rzędna góryRzg = 174,87 m npm
zlokalizowanego na działce nr 241/1 a.m. 1 obręb Szydłów gm. Tułowice wł. Skarb Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice
Współrzędne geograficzne
X: 777 091,50 Y: 509 082,30
 
  1. Szczególnym korzystaniu z wód, polegającym na piętrzeniu i retencjonowaniu wód w rowach leśnych, melioracji wodnych szczegółowych celem uzupełnienia jej niedoborów spowodowanych obniżeniem się poziomu wód gruntowych, w okresie całego roku, za pomocą: 
-       zastawki piętrzącej Z-1 zlokalizowanejw km 0+480 rowu SN-2b do rzędnej Rzpmax = 169,50 m npm,
-       zastawki piętrzącej Z-3 zlokalizowanej w km 1+070 rowu SN-2 do rzędnej Rzpmax = 170,70 m npm,
-       zastawki piętrzącej Z-6 zlokalizowanej w km 1+040 rowu KG 3-3 do rzędnej Rzpmax = 171,50 m npm,
-       zastawki piętrzącej Z-7 zlokalizowanej w km 0+650 rowu KG 3 do rzędnej Rzpmax = 167,79 m npm,
-       zastawki piętrzącej Z-8 zlokalizowanej w km 1+890 rowu RB-1 do rzędnej Rzpmax = 170,56 m npm,
-       zastawki piętrzącej Z-9 zlokalizowanejw km 12+875 rowu Wytoka do rzędnej Rzpmax = 171,62 m npm,
-       przepustu betonowego, dwuotworowego N-3 z zastawką piętrzącą zlokalizowanych w km 11+972 rowu Wytoka      do rzędnej Rzpmax = 168,43 m npm
 
 
 
Z up. Starosty
Urszula Karpińska-Karbowniczek
Geolog Powiatowy
Wersja XML