Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.66.2011.ZW

 

Opole, dnia 22.11.2011 roku
OŚ.6341.66.2011.ZW
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 Kpa zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego:
 
I.          z urzędu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji – pozwolenia wodnoprawnego Wojewody Opolskiego nr OŚ.III-6210/190/95 z dnia 11.12.1995 r. udzielającej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej dla potrzeb stawów rybnych w m. Wydrowice,
II.       na wniosek pana Zbigniewa Kosterkiewicza Prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej oraz Zastępcy Prezesa d/s Ekonomicznych Głównego Księgowego Jadwigi Bernackiej, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej polegające na ich piętrzeniu, poborze i zrzucie na potrzeby kompleksu stawów rybnych „Wydrowice”.
 
Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 
  1. Piętrzeniu wód:
 
1.      rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 21+450 do rzędnej 167,44 m.npm. za pomocą istniejącego jazu zasuwowego o świetle B=2x2,1m (bud. nr 1) przez okres całego roku.
2.      stawu „Porcelit” za pomocą studni ujęciowej żelbetowej światło 2 x 1,05m, stanowiącej wlot do rurociągu żelbetowego 2xÆ1,00mL=180m zasilającego w wodę kompleks stawów Wydrowice poprzez doprowadzalnik I (bud. nr 8), do rzędnej 166,80m.npm. przez okres całego roku.
3.      na stawach za pomocą mnichów spustowych do rzędnych:
a.       staw towarowy nr 1 „Dyzio” za pomocą mnicha żelbetowego typ MNm Æ0,60 m L=12m (bud. nr 65) oraz mnicha MNm Æ0,60 m L=15m (bud. nr 66) do rzędnej 163,10 m.npm w okresie od 01.03. do 15.10. każdego roku,
b.      staw przesadka II + zimochów nr 2 „Buba” za pomocą mnicha żelbetowego typ MNm Æ0,80 m L=12 m (bud. nr 25) do rzędnej 163,70 m.npm w okresie od 15.06. do 31.03. każdego roku,
c.       staw kroczkowy + zimochów nr 2a „Bernard” za pomocą mnicha żelbetowego typ MNm Æ0,60 m L=25 m (bud. nr 22) do rzędnej 163,70 m.npm w okresie od 16.04. do 31.03. każdego roku,
d.      staw towarowy nr 2b „Kapuściany” za pomocą mnicha żelbetowego typ MNm Æ0,60 m L=18 m (bud. nr 20) do rzędnej 165,30 m.npm w okresie od 01.03. do 15.10. każdego roku,
e.       staw kroczkowy nr 2c „Elektryczny” za pomocą mnicha żelbetowego typ MNm Æ0,50 m L=11m (bud. nr 16) do rzędnej 165,60 m.npm w okresie od 15.02. do 15.10. każdego roku,
f.        staw towarowy nr 3 „Duży” za pomocą mnicha żelbetowego typ       MNm Æ1,00m L=18m (bud. nr 61) do rzędnej 162,40m.npm w okresie od 01.03. do 15.10. każdego roku,
g.       staw towarowy nr 3a „Bieniek” za pomocą mnicha żelbetowego typ MNm Æ0,60m L=20 m do rzędnej 162,70 m.npm w okresie od 16.03. do 15.10. każdego roku,
h.       staw towarowy nr 3b „Nowy” za pomocą mnicha żelbetowego typ   MNm Æ0,50m L=10 m do rzędnej 162,00 m.npm w okresie od 16.03. do 15.10. każdego roku,
i.         staw towarowy nr 3c „Świętojański” za pomocą mnicha żelbetowego typ MNm Æ0,60 m L=15 m (bud. nr 65) do rzędnej 161,90 m.npm w okresie od 16.03. do 15.10. każdego roku,
j.        staw towarowy nr 3d za pomocą mnicha żelbetowego typ MNm Æ0,50 m L=10 m do rzędnej 162,50 m.npm w okresie od 01.03. do 15.10. każdego roku,
k.      staw przesadka I nr 3e za pomocą mnicha żelbetowego typ MNm Æ0,50 m L=8 m do rzędnej 162,50 m.npm. (bud. nr 55) w okresie od 15.05. do 10.07. każdego roku,
l.         staw kroczkowy nr 4 za pomocą mnicha żelbetowego typ MNm Æ0,50 m L=10 m do rzędnej 164,70 m.npm. (bud. nr 24) w okresie od 11.03. do 15.10. każdego roku,
m.     tarlisk za pomocą mnichów żelbetowych typ MNm Æ0,30 m L=4 m do rzędnej 163,00 m.npm. (bud. nr 43-46) w okresie od 05.05. do 10.06. każdego roku,
n.       magazyny ryb za pomocą mnichów żelbetowych typ MNm do rzędnej 163,60 m.npm w okresie od 14.10. do 25.12. każdego roku.
 
B.     Poborze wód z rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, piętrzonej jazem usytuowanym w km 21+450 rzeki i doprowadzenie jej doprowadzalnikiem I o długości całkowitej L = 4,648 km w tym:
-     doprowadzalnikiem otwartym od km 4+648 do km 3+210, tj. L=1438m do stawu „Porcelit”,
-     poprzez zalew stawu „Porcelit” od km 3+210 do km 2+286, tj. L=924m do studni rozdziału wody nr 8,
-     rurociągiem 2 x Æ 1,0m (bud. nr 8) od km 2+286 do km 2+106, tj. na długości 180m, w tym rurociąg lewostronny zasilający stawy oznaczone nr 1, 2, 2a magazyny ryb oraz doprowadzalnik II i rurociąg prawy zaślepiony, w którym ułożone są rurociągi 2 x Æ 200 mm zasilające w wodę stawy oznaczone nr 4 nr 2c i nr 2b.
-     doprowadzalnikiem otwartym od km 2+106 do km 0+300 (ujęcie na staw nr 1 bud. nr 28) z którego zasilane są w wodę stawy nr 1, nr 2a, nr 2, magazyny ryb oraz doprowadzalnik II w formie rurociągu betonowego Æ0,50m długości L=470m (bud. nr 29 km 0+420) zasilającego w wodę stawy oznaczone nr 3d, 3e, 3, 3a, 3b i 3c w ilościach i terminach
1.         q = 121 dm3/s; Qmax.h = 437 m3/h; Qśr.d = 10480 m3/d w okresie od 01.01. do 5.02 każdego roku na pokrycie potrzeb tlenowych zimochowów oraz strat z tytułu przesiąków na stawach nr 2 „Buba” i nr 2a „Bernard”,
 
2.         q = 135dm3/s; Qmax.h = 486 m3/h; Qśr.d = 11612 m3/d w okresie od 15.02 do 28.02 każdego roku na wymianę wody w zimochowach , zalew stawu kroczkowego nr 2c „Elektryczny” i uzupełnienie strat,
-       q = 10,3 dm3/s; Qmax.h = 38 m3/h; Qśr.d = 890 m3/d z tytułu zalewu stawu kroczkowego nr 2c „Elektryczny”.
-       q = 124,1dm3/s; Qmax.h = 448 m3/h; Q śr.d = 10722 m3/d z tytułu wymiany wody w zimochowach nr 2 „Buba” i nr 2a „Bernard” oraz uzupełnienie strat na tych stawach i stawie nr 2c „Elektryczny”,
3.         q = 299 dm3/s; Qmax.h = 1077 m3/h; Qśr.d = 25834 m3/d w okresie od 01.03 do 31.03 każdego roku w tym:
-     q = 136,8 dm3/s; Qmax.h= 493 m3/h; Qśr.d= 11820 m3/d z tytułu zalewu stawu kroczkowego nr 2c „Elektryczny” i stawu kroczkowego nr 4.
-     q = 145,2 dm3/s; Qmax.h= 584 m3/h; Qśr.d= 14014 m3/d z tytułu wymiany wody w zimochowach nr 2 „Buba” i nr 2a „Bernard” oraz uzupełnienie strat na stawach wymienionych w p-kcie „c”.
4.         q = 105 dm3/s; Qmax.h= 378 m3/h; Qśr.d= 9072 m3/d w okresie od 01.04 do 30.04 każdego roku w tym:
-     q = 35,4 dm3/s; Qmax.h= 128 m3/h; Qśr.d= 3059 m3/d z tytułu zalewu stawu kroczkowego nr 2c „Elektryczny”,
-     q = 69,6 dm3/s; Qmax.h= 250 m3/h; Qśr.d= 6013 m3/d z tytułu podtrzymania zalewu w stawach,
5.         q = 84 dm3/s; Qmax.h= 302 m3/h; Qśr.d= 7258 m3/d w okresie od 01.05 do 31.05 każdego roku w tym:
-     q = 6,0 dm3/s; Qmax.h= 22 m3/h; Qśr.d= 518 m3/d w okresie od 05.05 do 15.05. z tytułu zalewu tarlisk,
-     q = 78,0 dm3/s; Qmax.h= 281 m3/h; Qśr.d= 6740 m3/d w okresie od 01.05 do 31.05 na podtrzymanie zalewu w stawach,
6.         q = 112 dm3/s; Qmax.h= 404 m3/h; Qśr.d= 9677 m3/d w okresie od 16.05 do 31.05 każdego roku z tytułu zalewu przesadki PI (magazynów i nr 3e) oraz przesadki II (nr 2 „Buba”),
7.         q = 90 dm3/s; Qmax.h= 324 m3/h; Qśr.d= 7776 m3/d w okresie od 01.06 do 31.07 każdego roku na podtrzymanie zalewu w stawach,
8.         q = 83 dm3/s; Qmax.h= 299 m3/h; Qśr.d= 7180 dm3/d w okresie 01.08 do 31.08 każdego roku na podtrzymanie zalewu w stawach,
9.         q = 78 dm3/s; Qmax.h= 281 m3/h; Qśr.d= 6713 m3/d w okresie od 01.09 do 30.09 każdego roku na podtrzymanie zalewu w stawach,
10.     q = 24 dm3/s; Qmax.h= 87 m3/h; Qśr.d= 2074 m3/d w okresie od 14.10 do 20.10 każdego roku z tytułu zalewania magazynów ryb,
11.     q = 35 dm3/s; Qmax.h= 126 m3/h; Qśr.d= 3024 m3/d w okresie od 01.10 do 30.10 każdego roku na podtrzymanie zalewu w stawach,
12.     q =177 dm3/s; Qmax.h= 638 m3/h; Qśr.d= 15293 m3/d w okresie od 15.10 do 30.11 każdego roku na pokrycie potrzeb tlenowych magazynów ryb,
13.     q = 121 dm3/s; Qmax.h= 437 m3/h; Qśr.d= 10480 m3/d w okresie od 01.11 do 30.11 każdego roku w tym
-          q = 26 dm3/s; Qmax.h= 95 m3/h; Qśr.d= 2246 m3/d na podtrzymanie zalewu w stawach,
-          q = 95 dm3/s; Qmax.h= 342 m3/h; Qśr.d= 8208 m3/d na pokrycie potrzeb tlenowych w zimochowach nr 2 „Buba” i nr 2a „Bernard”
 
14.     q = 219 dm3/s; Qmax.h= 789 m3/h; Qśr.d= 18861 m3/d w okresie od 01.12 do 31.12 każdego roku w tym:
-          q = 27 dm3/s; Qmax.h= 98m3/h; Qśr.d= 2333 m3/d na podtrzymanie zalewu w stawach,
-          q = 95 dm3/s; Qmax.h= 342 m3/h; Qśr.d= 8208 m3/d z tytułu pokrycia potrzeb tlenowych w zimochowach nr 2 „Buba” i nr 2a „Bernard”,
-          q = 97 dm3/s; Qmax.h= 350 m3/h; Qśr.d= 8381 m3/d na pokrycie potrzeb tlenowych magazynów ryb
Łączny maksymalny pobór wód w ciągu roku wyniesie Vmax.r= 4 472 700 m3.
 
  1. Zrzut wód ze stawów:
1.         do rz. Ścinawy Niemodlińskiej w km:
a.    15+345 ze stawów oznaczonych nr 3c „Świętojański”(towarowy) za pomocą mnicha MNm Æ0,60m L=10m (bud. nr 66) i stawu nr 3b „Nowy” (towarowy) za pomocą   mnicha MNm Æ0,50m L=6m (bud. nr 64) poprzez staw 3c,
b.    15+730 ze stawu towarowego nr 3 „Duży” za pomocą mnicha MNm Æ1,00m L=18m (bud. nr 61) poprzez rów odpływowy nr 12,
c.    16+170 poprzez rów opaskowy i rurociąg stalowy Æ300mm L=22m (bud. nr 58) ze stawów nr 3d – towarowy, za pomocą mnicha betonowego Æ0,50m L=10m (bud. nr 56), ze stawu 3e – przesadka I; za pomocą mnicha MNm Æ0,50m L=8m (bud. nr 55) i rowu czołowego, ze stawu 3a „Bieniek” – towarowego, za pomocą mnicha zrzutowego Æ0,60m L=20m (bud. nr 53),
d.    16+550 ze stawu towarowego nr 1 „Dyzio” za pomocą mnicha MNm Æ0,60m L=12m (bud. nr 67),
e.    16+710 z tarlisk za pomocą mnicha odpływowego MNm Æ0,50m L=19m (bud. nr 47) i rowu zrzutowego do którego zrzucane są wody z poszczególnych tarlisk za pomocą mnichów typ MNm Æ0,30m L=4,0m (bud. nr 43¸46),
f.      16+725 i 16+760 z magazynów ryb,
g.    16+760 ze stawu nr 2 „Buba” (przesadka II + zimochów) za pomocą mnicha MNm Æ0,80m L=12m (bud. nr 25) i rowu czołowego,
h.    17+377 ze stawu nr 2a „Bernard” (kroczkowego + zimochów) za pomocą mnicha MNm Æ0,60m L=25m (bud. nr 22),
i.      17+800 ze stawu nr 2b „Kapuściany” (towarowy) za pomocą mnicha MNm Æ0,60m L=18m (bud. nr 20),
j.      18+366 ze stawu nr 2c „Elektryczny” (kroczkowy) za pomocą mnicha MNm Æ0,50 L=11m (bud. nr 16),
2.         do doprowadzalnika I w km 1+550 ze stawu nr 4 (kroczkowego) za pomocą mnicha MNm Æ0,50m L=10m (bud. nr 24), w poniższych ilościach i terminach:
a.    q = 97dm3/s; Qmax.h= 350 m3/h; Qśr.d= 8581 m3/d i Vmax.r= 133510 m3/r w okresie od 15.03 – 31.03 każdego roku z tytułu spuszczania zimochowów i przesadek tj. stawu nr 2 „Buba” i 2a „Bernard”,
b.    q = 18 dm3/s; Qmax.h= 65 m3/h; Qśr.d= 1555 m3/d i Vmax.r= 1550 m3/r w okresie 25.05-31.05 każdego roku z tytułu spuszczania tarlisk,
c.    q = 24 dm3/s; Qmax.h= 87 m3/h; Qśr.d= 2082 m3/d i Vmax.r= 10420 m3/r w okresie od 05.07-10.07 każdego roku z tytułu spuszczania stawów przesadek I, tj. stawów nr 3e i magazynów z tytułu ich spuszczania,
d.    q = 293 dm3/s; Qmax.h= 1055 m3/h; Qśr.d= 25272 m3/d i Vmax.r= 379030 m3/r w okresie od 01.10-15.10 każdego roku z tytułu spuszczania stawów: towarowych nr 1 „Dyzio” i nr 2b „Kapuściany”, nr 3 „Duży”, nr 3a „Bieniek”, nr 3b „Nowy”, nr 3c „Świętojański” i kroczkowych nr 2c „Elektryczny”, nr 2a „Bernard” i nr 4,
e.    q = 95 dm3/s; Qmax.h= 342 m3/h; Qśr.d= 8208 m3/d i Vmax.r= 1239410 m3/r w okresie od 01.11-31.03 każdego roku na pokrycie potrzeb tlenowych zimochowów, tj. staw nr 2 „Buba” i staw nr 2a „Bernard”,
f.      q = 177 dm3/s; Qmax.h= 638 m3/h; Qśr.d= 15293 m3/d i Vc= 703469 m3/okres w okresie od 15.10 do 30.11 każdego roku z tytułu pokrycia potrzeb tlenowych w magazynach ryb,
g.    q = 97 dm3/s; Qmax.h= 350 m3/h; Qśr.d= 8381 m3/d i VC= 209521 m3/okres w okresie od 01.12 do 25.12 każdego roku z tytułu pokrycia potrzeb tlenowych w magazynach ryb.
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 pok. 51 w godz. 8.00 - 15.00.
 
       Wykaz stron jest również do wglądu w pok. nr 35 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w godzinach urzędowania (pon. 8.00 – 16.00, wt. – piąt. 7.00 – 15.00).
 
       Wykaz stron jest również do wglądu w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Tułowice w godzinach urzędowania.
 
 
 
                                                                 Z up. Starosty
                                                                 Marek Parfimczyk
                                                                 Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 

 

Wersja XML