Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.59.2011.ZW

 

Opole, dnia 07.11.2011 roku
OŚ.6341.59.2011.ZW
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
informacja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
 
            Zgodnie z art. 49, w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami)
 
informuję o:
 
-          wygaszeniu z urzędu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego Starosty Opolskiego nr OŚ.III.6223-38/2000 z dnia 21.12.2000 r. udzielającej PGL LP Gospodarstwu Rybackiemu Niemodlin z siedzibą: 49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 1, pozwolenia na szczególne korzystanie z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej dla potrzeb istniejącego kompleksu stawów rybnych karpiowych – magazynu ryb, której termin obowiązywania upłynął 30 grudnia 2010 r
-          udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin z siedzibą: 49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 1, w drodze decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.6341.59.2011.ZW z dnia 07.11.2011 r, na szczególne korzystanie z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej polegające na ich piętrzeniu, poborze i zrzucie na potrzeby magazynów ryb i stawu tarlakowo-przesadkowego, zlokalizowanych na działce nr 423/44 k.m. 7 obręb Niemodlin gm. Niemodlin stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice.
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- pokoju nr 35 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w godzinach urzędowania (pon. 8.00 – 16.00, wt. – piąt. 7.00 – 15.00).
- pokoju nr 51 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 w godzinach urzędowania (pon. – piąt. 8.00 do 15.00).
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML