Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.59.2011.ZW

 

Opole, dnia 09.09.2011 roku
OŚ.6341.59.2011.ZW
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 Kpa zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w związku z wnioskiem pana Marka Adamusa Dyrektora PGL LP Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin z siedzibą: 49-100 Niemodlin ul. Wojska Polskiego 1,  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej polegające na ich piętrzeniu, poborze i zrzucie na potrzeby magazynów ryb i stawu tarlakowo-przesadkowego zlokalizowanych na działce nr 423/44 k.m. 7 obręb Niemodlin gm. Niemodlin stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice.
 
Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 1. Piętrzeniu wód:
  1. rzeki Ścinawy Niemodlińskiej jazem betonowym zasuwowym o świetle B=2x3,80m, podnoszonym ręcznie, ze stopniem p=0,90m, zlokalizowanym przy młynie w km 14+200, do rzędnej 160,16m.npm. w okresie od 01 października do 31 sierpnia każdego roku,
  2. rzeki Ścinawy Niemodlińskiej jazem betonowym zasuwowym podnoszonym ręcznie o świetle B=3x2,00m, zlokalizowanym w km 0+000 Kanału Młynówka do rzędnej 160,20m.npm. w okresie od 01 października do 31 sierpnia każdego roku,
  3. na magazynach ryb i stawie tarlakowo – przesadkowym za pomocą urządzeń piętrząco – zrzutowych do rzędnych:
a.         zbiorniki ziemne od Nr 1 do Nr 10 – 159,30m.npm w okresie od 01.10.    do 31.08. każdego roku,
b.        zbiorniki betonowe okrągłe od Nr 1 do Nr 7 – 159,40 m.npm w okresie     od 01.10. do 31.08. każdego roku,
c.         staw tarliskowo – przesadkowy159,30m.npm w okresie od 03.03.    do 15.06. każdego roku,
 
II.      Poborze wód z rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, ujęciem zlokalizowanym w lewym przyczółku jazu w km 14+200 i doprowadzeniu jej rurociągiem betonowym Æ1,00 m, długości L= 375m, dla potrzeb magazynów ryb o powierzchni lustra wody 8432m2 oraz stawu tarlakowo – przesadkowego o powierzchni 0,61ha, w poniższych ilościach i terminach:
1.      q=43dm3/s; Qmax.h=155m3/h; Qśr.d=3715m3/d w okresie od 01.01 do 28.02. każdego roku.
2.      q=110dm3/s; Qmax.h=397m3/h; Qśr.d=9504m3/d w okresie od 01.03 do 31.03 każdego roku.
3.      q=248dm3/s; Qmax.h=893m3/h; Qśr.d=21427m3/d w okresie od 01.04 do 30.04 każdego roku.
4.      q=329dm3/s; Qmax.h=1185m3/h; Qśr.d=28426m3/d w okresie od 01.05 do 31.05 każdego roku.
5.      q=19dm3/s; Qmax.h=67m3/h; Qśr.d=1598m3/d w okresie od 01.06 do 30.06   każdego roku.
6.      q=29dm3/s; Qmax.h=105m3/h; Qśr.d=2514m3/d w okresie od 01.07 do 31.07 każdego roku.
7.      q=36dm3/s; Qmax.h=130m3/h; Qśr.d=3119m3/d w okresie od 01.08 do 31.08 każdego roku.
8.      q=873dm3/s; Qmax.h=3320m3/h; Qśr.d=75427m3/d w okresie od 01.10 do 31.10 każdego roku.
9.      q=655dm3/s; Qmax.h=2358m3/h; Qśr.d=56592m3/d w okresie od 01.11 do 31.12 każdego roku.
Ogółem potrzeby wodne magazynów ryb i stawu tarlakowo-przesadkowego wyniosą w roku maksymalnie Vmax.r=7147590m3.
 
 1. Zrzut wody z magazynów ryb i stawu tarlakowo-przesadkowego do rowu „B”      z jego ujściem do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 13+180 w ilościach              i terminach:
1.      q=43dm3/s; Qmax.h=155m3/h; Qśr.d=3715m3/d w okresie od 01.01 do 28.02 każdego roku,
2.      q=110dm3/s; Qmax.h=397m3/h; Qśr.d=9504m3/d w okresie od 01.03 do 31.03 każdego roku,
3.      q=248dm3/s; Qmax.h=893m3/h; Qśr.d=21427m3/d w okresie od 01.04 do 30.04 każdego roku,
4.      q=329dm3/s; Qmax.h=1185m3/h; Qśr.d=28426m3/d w okresie od 01.05 do 31.05 każdego roku,
5.      q=18dm3/s; Qmax.h=66m3/h; Qśr.d=1573m3/d w okresie od 01.06 do 30.06 każdego roku,
6.      q=29dm3/s; Qmax.h=105m3/h; Qśr.d=2514m3/d w okresie od 01.07 do 31.07 każdego roku,
7.      q=36dm3/s; Qmax.h=130m3/h; Qśr.d=3119m3/d w okresie 01.08 do 31.08    każdego roku,
8.      q=873dm3/s; Qmax.h=3143m3/h; Qśr.d=75427m3/d w okresie 01.10 do 31.10 każdego roku,
9.      q=655dm3/s; Qmax.h=2412m3/h; Qśr.d=56592m3/d w okresie od 01.11 do 31.12 każdego roku.
Łączny maksymalny zrzut wody w ciągu roku wyniesie Vmax.r=7144820m3
 
Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego, szczególnego korzystania z wód znajduje się w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 pok. 51 w godz. 8.00 - 15.00.
       Wykaz stron jest również do wglądu w pok. nr 35 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w godzinach urzędowania (pon. 8.00 – 16.00, wt. – piąt. 7.00 – 15.00).
 
                                                                 Z up. Starosty
                                                                 Marek Parfimczyk
                                                                 Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML