Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.31.2011.ZW

 

Opole, dnia 04.08.2011 roku
OŚ.6341.31.2011.ZW
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 Kpa zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w związku z wnioskiem państwa Barbary i Daniela Pieniachów zam. 49-100 Niemodlin, Rzędziwojowice 22 – pismo z dnia 12.04.2011 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej oraz cieków z nią związanych dla potrzeb prowadzenia nawodnień deszczownianych, upraw warzywnych (głównie ziemniaków) na polach położonych na terenie wsi Szydłowiec Śląski, i Rzędziwojowice gm. Niemodlin, za pomocą ruchomej deszczowni szpulowej typ R2/1.
Zakres zamierzonego, szczególnego korzystania z wód obejmuje pobór wód:
 1. z rzeki Ścinawy Niemodlińskiej za pomocą ujęcia nr 1 zlokalizowanego w km 0+180 Młynówki Ścinawy Niemodlińskiej (biorącej początek w km 9+858 rz. Ścinawy Niemodlińskiej) o współrzędnych geograficznych N: 50o 40’ 54,55”            E: 17o 36’ 47,41”, z którego nawadniane będą działki nr 157, 158, 58/2 a.m. 1 obręb Szydłowiec Śląski o powierzchni nawadnianej 10,90 ha,
 2. z rzeki Ścinawy Niemodlińskiej za pomocą ujęcia nr 2 zlokalizowanego w km 0+670 rowu „H”(biorącego początek w km 9+062 rz. Ścinawy Niemodlińskiej) o współrzędnych geograficznych N: 50o 40’ 38,08”        E: 17o 37’ 16,87”, z którego nawadniane będą działki: nr 172/2 i 173 a.m. 1 obręb Szydłowiec Śląski oraz nr 67, 145, 144, 143 i 73/1, 73/2, 74/1, 75/2, 75/1, 142 a.m. 1 obręb Rzędziwojowice o powierzchni nawadnianej 25,04 ha,
 3. z rzeki Ścinawy Niemodlińskiej za pomocą ujęcia nr 3 zlokalizowanego w km 0+620 doprowadzalnika „H”(biorącego początek w km 9+062 rz. Ścinawy Niemodlińskiej) o współrzędnych geograficznych N: 50o 40’ 47,54”                          E: 17o 36’ 47,41”, z którego nawadniane będą działki: nr 172/1, 177, 171 a.m. 1 obręb Szydłowiec Śląski o powierzchni nawadnianej 6,51 ha,
 4. za pomocą ujęcia nr 4 zlokalizowanego w km 1+030 Kanału Gościejowickiego o współrzędnych geograficznych N: 50o 39’ 58,48”        E: 17o 36’ 47,41”, z którego nawadniana będzie działka nr 180 a.m. 1 obręb Rzędziwojowice o powierzchni nawadnianej 5,17 ha,
 5. za pomocą ujęcia nr 5 zlokalizowanego w km 10+370 rzeki Ścinawy Niemodlińskiej  o współrzędnych geograficznych N: 50o 40’ 26,87”        E: 17o 36’ 49,45”, z którego nawadniane będą działki nr 143, 140, 145, 146 a.m. 1 obręb Szydłowiec Śląski o powierzchni nawadnianej 7,65 ha
 
w poniższych terminach i ilościach:
 
w okresie od 10 maja do 15 sierpnia każdego roku przez okres 18 godzin w ciągu doby w ilości:
qmin= 5,83 dm3/s, qśr= 8,82 dm3/s, qmax= 11,80 dm3/s, Qmax.h= 42,48 dm3/h,
Vd.śr.= 571 m3/d, Vśr.r.= 55387 m3/rok, Vmax.r.= 74205 m3/rok
 
W związku z prowadzeniem szczególnego korzystania z wód nie przewiduje się budowy urządzeń wodnych. Nawodnienia prowadzone będą w jednym czasie tylko z jednego ujęcia.
Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego, szczególnego korzystania z wód znajduje się w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 pok. 51 w godz. 8.00 - 15.00.
 
       Wykaz stron jest również do wglądu w pok. nr 35 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w godzinach urzędowania (pon. 8.00 – 16.00, wt. – piąt. 7.00 – 15.00).
 
 
 
                                                                 Z up. Starosty
                                                                 Marek Parfimczyk
                                                                 Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML