Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.82.2011.ZW

 

Opole, dnia 03.10.2011 roku
OŚ.6341.82.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pani Danuty Wajs Prezesa Wodociągów i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. z siedzibą: 46-045 Kotórz Mały ul. 1-go Maja 5 – pismo z dnia 12.09.2011 r. - w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie, metodą przewiertu horyzontalnego, sterowanego, przejścia pod dnem rzeki Małej Panwi przewodem wodociągowym f 200 mm x 11,9 mm PE100 SDR17 PN10, długości L = 74,00 m w rurze osłonowej f 315 mm x 18,7 mm PE100 SDR17 PN10 długości L = 59,00 m pod dnem rzeki Małej Panwi w km 17+833, na głębokości min 2,0 m pod dnem rzeki tj. rzędna góry rury osłonowej 158,90 m npm.
Współrzędne geograficzne przejścia:
N: 50o 44' 23,37'' , E: 18o 04' 36,04''
 
  1. Wykonanie likwidacji (rozbiórki) odcinka sieci wodociągowej, łącznej długości 70 m (w tym 47 m podwieszonych pod mostem), wykonanej z rur stalowych f 150 mm,      w osłonie termicznej z blachy ocynkowanej i wełny mineralnej, podwieszonego        do mostu na rzece Małej Panwi w km 17+843 w Turawie, w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O relacji: Zawada – Turawa – Zębowice – Szemrowice – Dobrodzień.
Współrzędne geograficzne przejścia:
N: 50o 44' 23,37'' , E: 18o 04' 36,59''
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 (pokój nr 51) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
Wersja XML