Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.63.2011.BS

 

Opole, dnia 8 września 2011 r.
OŚ. 6341. 63. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 02-08-2011 r., postępowania na wniosek p.Arkadiusza Koconia, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Bogdana Fąfrowicza, Dębska Kuźnia ul. Daniecka 8, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb odwodnienia terenu i budynku handlowo – usługowego na działkach nr 1023/189 oraz 1027/187 am 1 obręb Chrząstowice przy ul. Opolskiej, tj.:
1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów ścieków do rowu melioracyjnego „A” oraz muru oporowego o dł. L = 109 m (na długości działki, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny) zlokalizowanych na działce nr 1023/189 am 1 obręb Chrząstowice – własność – Bogdan Fąfrowicz,
2. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - na odprowadzanie, oczyszczanych w separatorze wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zlewni zanieczyszczonej (miejsca postojowe) oraz odrębnym wylotem wód opadowych z odwodnienia połaci dachowych do rowu melioracyjnego „RL” zlokalizowanego na granicy działek nr 1023/189 oraz 611/189 (własność R. Kostur) am 1 obręb Chrząstowice.
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML