Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.72.2011.BS

 

Opole, dnia  8 września 2011 r.
OŚ. 6341. 72. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 02-03-2011 r., postępowania na wniosek Dyrektora Zakładu GospodarkiKomunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3,   w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych utworów trzeciorzędowych – miocen, za pomocą studni nr 1a, 2a, 3, 4, 4a, z komunalnego ujęcia wody w NIEMODLINIE, gm. Niemodlin, w ilości:
           Qmaxh = 193,3 m3/h,
           Qśrd = 1855,5 m3/d,
           Qmaxd = 2968,7 m3/d
           Qr = 677 240,0 m3/rok.
 
Lokalizacja urządzeń wodnych:
- studnie nr 1a, 2a, 3, 4 - działki nr 163, 229/1, 168/2, 161/2, 170/2 am 4,5 obręb Niemodlin – własność: Gmina Niemodlin, 
- studnia nr 4a - działka nr 170/1 am 5 obręb Niemodlin – własność: Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu.
 
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML