Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2011.ZW

 

Opole, dnia 18.08.2011 roku
OŚ.6341.52.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pani Małgorzaty Słowiok zam. 45-305 Opole ul. Piotrkowska 6A/2 i pana Hieronima Słowiok zam. 45-317 Opole ul. Koszalińska 36/10 – pismo z dnia 29.06.2011 r, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie przebudowy rowu polegającej na:
a.    wykonaniu rurociągu betonowego (lub z tworzywa sztucznego) f 400 mm, w ciągu trasy rowu bez nazwy od km 0+380 do km 0+430, zlokalizowanego na działkach nr 2352/62 i 2125/52 k.m. 3 obręb Czarnowąsy gm. Dobrzeń Wielki, o następujących parametrach:
-       długość L = 50 m,
-       spadek podłużny i = 2,00‰,
-       rzędna dna wlotu 150,60 m npm,
-       rzędna dna wylotu 150,50 m npm
ze studniami rewizyjnymi f 1000 mm: D2 w km 0+398 oraz D1 na wylocie tj. w km 0+380 z włazami kanałowymi.
b.    wykonanie obustronnego drenażu odwadniającego wzdłuż powyższego rurociągu (od km 0+380 do km 0+430 tj. na długości L = 50 m) z rur drenarskich   z filtrem z włókna kokosowego w obsybce żwirowej średnicy f 113 mm ze spadkiem i = 2,00‰ i wylotem do studni rewizyjnej D1 zlokalizowanej w km 0+380 w odległości 10 cm od rurociągu głównego i 10 cm powyżej dna wspomnianego rurociągu.
 
2.    Szczególne korzystanie z wód polegające na:
a.      odprowadzaniu wód drenażowych (pochodzących z rurociągów drenażowych j.w.) do studni rewizyjnej D1, zlokalizowanej w km 0+380 rowu bez nazwy, na działkach nr 2352/62 i 2125/52 k.m. 3 obręb Czarnowąsy gm. Dobrzeń Wielki w okresie całego roku, ze zlewni o pow. F = 0,7 ha w ilości Q = 0,14 dm3/s, Qmaxh= 0,517 m3/s, Qdobowe= 12,4 m3/dobę, Qroczne= 4536 m3/rok.
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 (pokój nr 51) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                                  Geolog Powiatowy
 
Wersja XML