Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.60.2011.BS

 

Opole, dnia 18 sierpnia 2011 r.
OŚ. 6341. 60. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
informację o wszczęciu, postępowania wodnoprawnego na wniosekSebastiana Adamskiego z DMK Inżynieria Sp. z o.o. 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 64/7 (pismo nr PW 228/07/11 z dnia 28-07-2011 r.), działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w ramach zadania : „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 405 (DW 405) na odcinku Niemodlin – Wydrowice” II etap odcinek w km 0+304,21 ÷ 1+056,057, gm. Niemodlin, w poniższym zakresie:
I. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych:
1. Na przebudowę dwóch obiektów mostowych, polegającą na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i wykonanie w tym miejscu nowego obiektu mostowego, zlokalizowanych
      a. w km DW 405: 1+045,90 oraz w km 0+293,70 Kanału Wydrowickiego,
      b. w km DW 405: 0+615,19 oraz w km 15+054 rzeki Ścinawy Niemodlińskiej.
2. Na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej:
      a. 2-ch wylotów do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, zlokalizowanych w km rzeki 15+035 oraz 15+050,
      b. wykonanie wylotu do cieku Kanału Wydrowickiego w jego km 0+281.
3. Na wykonanie pięciu przepustów ø 400 pod zjazdami z DW 405 na prawostronnym rowie przydrożnym w km drogi: 0+702,25; 0+737,37; 0+802,49; 0+838,23; 0+916,20.
4. Na przebudowę rowu przydrożnego na odcinku w km 0+650,83 ÷ 0+991,77. 
5. Na likwidację prawostronnych rowów przydrożnych na odcinkach w km:
     - 0+717,52 ÷ 0+735,21; 0+739,29 ÷ 0+768,13; 0+771,58 ÷ 0+788,86; 0+792,54 ÷ 0+796,84; 0+819,35 ÷ 0+823,14; 0+836,44 ÷ 0+852,92; 0+861,59 ÷ 0+871,71; 0+877,32 ÷ 0+894,66;0+899,31 ÷ 0+914,08; 0+921,52 ÷ 0+947,37; 0+991,77 ÷ do przebudowywanego skrzyżowania z ul.Korfantego  oraz
      - lewostronnego rowu drogi gminnej – ul. Korfantego na odcinku o długości 54,5 m
II. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. na odprowadzanie oczyszczonych w osadnikach wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 405 (DW 405) na odcinku Niemodlin – Wydrowice, odcinek w km 0+304,21 ÷ 1+056,057, wylotami ścieków:
       - wylotem W1 do rzeki Ścinawa Niemodlińska w km 15+035, w km DW 405 – 0+586,86
      - wylotem W2 do rzeki Ścinawa Niemodlińska w km 15+050, w km DW 405 – 0+648,96
      - wylotem W3 do cieku Kanał Wydrowicki w km 0+281, w km DW 405 – 1+037,95.
 
 
             Z up. Starosty
            Urszula Karpińska-Karbowniczek
            Geolog Powiatowy
Wersja XML