Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.56.2011.BS

 

Opole, dnia 4 sierpnia 2011 r.
OŚ. 6341. 56. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 15-07-2011 r., postępowania na wniosek Kazimierza Kurowskiego, działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej (DW) nr 458 na odcinku  w km 29+480 ÷ 29+869 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową (DP) nr 1151 O – odcinek w km 0+000 ÷ 0+071,07 w miejscowości POPIELÓW, gm. Popielów:
I. na wykonanie urządzeń wodnych:
1.             na wykonanie przebudowy prawostronnego rowu drogowego w ciągu DW nr 458 na odcinku od km 29+513,76 do km 29+618,00;
2.             na wykonanie przebudowy lewostronnego rowu drogowego w ciągu DW nr 458 na odcinku od km 29+591,00 do km 29+625,70;
3.             na wykonanie przebudowy lewostronnego rowu drogowego w ciągu DP nr 1151 O na odcinku od km 0+000,00 do km 0+071,07;
4.             na odbudowę rowu na działce nr 452/37 na odcinku o długości 80,56 m w km 29+433,20 ÷ 29+513,76 DW nr 458 (rów połączy projektowany rów drogowy z rowem melioracyjnym KA-1 w km 1+860;
5.             na odbudowę prawostronnego rowu drogowego DP 1151 O na odcinku od km 0+000 do km 0+065,44 (od wylotu WYL-2 do przebudowywanego przepustu pod drogą- nr4 na rowie melioracyjnym KA-1 w km 2+130)
6.             na włączenie rowu drogowego prawostronnego DW nr 458 w km 29+513,76 do odbudowanego rowu na działce nr 452/37 z ujściem do rowu melioracyjnego nr KA-1 w km 1+860
7.             na likwidację lewostronnego rowu drogowego w ciągu DW nr 458 na odcinku od km 29+625,70 do km 29+867,40 poprzez jego zasypanie z jednoczesnym zarurowaniem kanalizacja deszczowa ø 300, ø 600;
8.             na likwidację prawostronnego rowu drogowego w ciągu DW nr 458 na odcinku od km 29+704,00 do km 29+752,60 poprzez jego zasypanie z jednoczesnym zarurowaniem kanalizacją deszczową ø 1000 (przedłużenie istniejącej kanalizacji);
9.             na likwidację istniejącego wylotu ścieków ø 1000 zlokalizowanego na lewostronnym rowie drogowym DW 458 w km 29+752,60;
10.         na wykonanie przepustów:
a.   nr 1 z rur PE ø 400 mm długości 14,0 m na rowie drogowym prawostronnym w ciągu DW 458 nr 458 w km 29+554,70;
b.       nr 2 z rur PE ø 1000 mm długości 9,0 m na rowie drogowym prawostronnym w ciągu DP nr 1151 O w km 0+017,00;
c.       nr 3 z rur PE ø 800 mm długości 8,0 m na rowie drogowym prawostronnym w ciągu DP nr 1151 O w km 0+060,30;
d.       nr 4 z rur żelbetowych ø 1000mm długości 9,0m pod DP nr 1151 O w km 0+0,065,44;
11.         na likwidację przepustów:
a.        nr 1 z rur betonowych ø 400 długości 5,0m na rowie drogowym lewostronnym w ciągu DW nr 458 w km 29+633,00;
b.       nr 2 z rur betonowych ø 500 długości 12,0m na rowie drogowym lewostronnym w ciągu DW nr 458 w km 29+728,00;
c.       nr 3 z rur betonowych ø 600 długości 6,5m na rowie drogowym lewostronnym w ciągu DW nr 458 w km 29+783,00;
d.       nr 4 z rur betonowych ø 600 długości 5,0m na rowie drogowym lewostronnym w ciągu DW nr 458 w km 29+852,00;
12.         na wykonanie wylotu WYL-1 kanału deszczowego ø 1000 zlokalizowanego w ciągu DW nr 458 w km 29+704,00;
13.         na wykonanie budowli wlotowej WL-1 do kanału deszczowego ø 300 zlokalizowanego w ciągu DW nr 458 w km 29+625,70;
II.          na szczególne korzystanie z wód – na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
1.     zebranych poprzez system kanalizacji deszczowej projektowanym wylotem kanału WYL-1 ø 1000 do rowu drogowego prawostronnego DP nr 1151 O w km 0+005,00, z odwadnianej zlewni:
         - DW nr 458 z odcinka w km 29+690 ÷ 30+046
         - DW nr 457 z odcinka w km 20+520 ÷ 21+010
         - DP nr 1149 O z odcinka w km 0+000 ÷ 0+190
2.     zebranych poprzez system kanalizacji deszczowej z istniejącym wylotem z przepustu ø 800 WYL-2 do rowu drogowego lewostronnego drogi powiatowej nr 1151 O w km 0+000, z odwadnianej zlewni:
         - DW nr 458 z odcinka od km 29+625 ÷ 29+870.

                                                                                                     Z up.Starosty

                                                                                                     Urszula Karpińska- Karbowniczek

                                                                                                     Geolog Powiatowy

Wersja XML