Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.58.2011.BS

 

Opole, dnia 28 lipca 2011 r.
OŚ. 6341. 58. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 26-07-2011 r., postępowania na wniosek Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach, ul. Kośnego 3, w sprawie zmiany warunków pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Czarnowąsach do rz. Mała Panew, udzielone decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-49/10 z dnia 26 października 2010 r.,w zakresie uwzględnienia w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym charakterystycznych wskaźników dla ścieków przemysłowych np. z warsztatów mechanicznych, stacji paliw i myjni samochodowych – węglowodorów ropopochodnych na dopuszczalnym poziomie 15 mg/l.
Zgodnie z art. 136 ust.1. pkt 1. ustawy Prawo wodne, z uwagi na zmianę warunków pozwolenia, dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne wymaga cofnięcia. W nowym pozwoleniu wodnoprawnym zostaną uwzględnione dotychczasowe wskaźniki zanieczyszczeń oraz wnioskowane.
·           
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML