Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.47.2011.BS

 

Opole, dnia 29 lipca 2011 r.
OŚ. 6341. 47. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 14-06-2011 r., postępowania na wniosek Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach, ul. Kośnego 3- pismo nr PT/53/06/2011, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Murowie do rzeki Budkowiczanki w km 23+600, na tych samych warunkach, które zostały ujęte w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym Gminie Murów decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-40/10 z dnia 30-08-2010 r. (która zostanie na wniosek Wójta Gminy Murów wygaszona), tj. Qśrd= 600,0 m3/d, Q maxd= 900,0 m3/d, Qmaxh = 62,5 m3/h, o składzie: BZT5=25,0 mg/l, ChZT Cr= 125 mg/l, zawiesiny og. = 35 mg/l. 
Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z wnioskiem MZWiK PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach – pismo nr PT/60/07/2011 z dnia 27-07-2011 r., dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Murowie do kanału Młynówka rz. Budkowiczanki w km 0+300, udzielone decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-21/07 z dnia 12-06-2007 r., z uwagi na zmianę warunków odprowadzania ścieków, zostanie cofnięte.
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML