Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2011.ZW

 

Opole, dnia 27.07.2011 roku
OŚ.6341.57.2011.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Lecha Bogdańskiego zam. 45-036 Opole ul. Luboszycka 4/6 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez państwa: Ewę Dubiel zam. 45-713 Opole ul. Wandy 5/3 i Hieronima Synowca zam. 45-048 Opole ul. Pułaskiego 18/2 w sprawie
 
I.         Wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych tj:
 
1.      Zastawki betonowej z zamknięciem szandorowym o świetle b = 2 m, zlokalizowanej w km 1+682 rzeki Ryjec na działce nr 61 a.m. 1 obręb Sławice gm. Dąbrowa, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
2.      Ujęcia brzegowego wód rzeki Ryjec, zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki w km 1+682 w postaci mnicha betonowego, wlotowego z zamknięciem szandorowym, o świetle stojaka b = 0,50 m, połączonego ze stawem za pomocą leżaka o średnicy f 0,25 m, długości 5,5 m, znajdującego się na działce nr 29 a.m. 1 obręb Sławice gm. Dąbrowa stanowiącej własność wnioskodawców,
3.      Wylotu wód ze stawu zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Ryjec w km 1+600, w postaci mnicha betonowego, piętrząco-zrzutowego, z zamknięciem szandorowym o świetle stojaka 0,45 m, długości leżaka 3,0 m i średnicy f 0,30 m znajdującego się na działce nr 29 a.m. 1 obręb Sławice gm. Dąbrowa stanowiącej własność wnioskodawców.
 
II.      Wydania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Ryjec polegające na:
 
1.    Piętrzeniu wód rzeki Ryjec istniejącą zastawką betonową z zamknięciem szandorowym o świetle b = 2 m, zlokalizowanej w km 1+682 cieku, do rzędnej 147,64 m npm przez 2 doby w miesiącu – w okresie od 01 kwietnia do 30 września każdego roku,
2.    Poborze wód z rzeki Ryjec za pomocą istniejącego ujęcia brzegowego do stawu zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki w km 1+682 w postaci mnicha betonowego, wlotowego z zamknięciem szandorowym, o świetle stojaka b = 0,50 m, połączonego ze stawem za pomocą leżaka o średnicy f 0,25 m, długości 5,5 m, w poniższych terminach i ilościach:
Q = 1,0 dm3/s, Qmaxh= 3,6 m3/h, Qśrd = 86 m3/d, Qmaxr= 1032 m3/rok przez 2 doby w miesiącu od 01 kwietnia do 30 września każdego roku.
3.    Piętrzeniu wód w stawie zlokalizowanym na działce nr 29 a.m. 1 obręb Sławice, za pomocą mnicha piętrząco-zrzutowego, z zamknięciem szandorowym o świetle stojaka 0,45 m, długości leżaka 3,0 m i średnicy f 0,30 m, do rzędnej 147,64 m npm w okresie całego roku.
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 (pokój nr 51) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku,jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML