Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.41.2011.BS

 

Opole, dnia 12 lipca 2011 r.
OŚ. 6341. 41. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 07-06-2011 r., postępowania na wniosek p.Radosława Formanowskiego, działającego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Strzelcach Opolskich – pismo z dnia 10-05-2011 r., w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją zadania: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1805 O na odcinku od km 15+860 do km 16+442 w m. Raszowa, ul. Góra Św.Anny, gm. Leśnica (powiat strzelecki), przesłanym do Starosty Opolskiego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, postanowieniem nr NW-7107-24/11 z dnia 31-05-2011 r., a w szczególności:
 
I.        pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:
1.  wylotów ścieków – 8 szt. ø 200 do istniejących rowów przydrożnych odparowująco – infiltracyjnych (bezodpływowych), zlokalizowanych w km drogi: 15+891,50; 15+921,40; 15+969,00; 16+077,50; 16+128,00; 16+212,70; 16+254,50; 16+286,00;
2. likwidacje rowów drogowych na odcinkach:
    a) prawa strona drogi: 16+146 ÷ 16+151
    b) lewa strona drogi: 15+861 ÷ 15+904; 16+050 ÷ 16+083; 16+146 ÷ 16+151; 16+112 ÷ 16+146; 16+151 ÷ 16+161; 16+167 ÷ 16+180; 16+377 ÷ 16+387.
Lokalizacja urządzeń wodnych wraz z zasięgiem oddziaływania – działka nr 254 am 1 obręb Raszowa gmina Leśnica, własność: powiat strzelecki. 
  
II. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków: wód opadowych i roztopowych, powstających z odwodnienia w/w odcinka drogi powiatowej nr 1805 O w m. Raszowa gm. Leśnica, do rowu przydrożnego projektowanym 8 wylotami ścieków, o których mowa w punkcie I.1.
 
 
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML