Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.25.2011.BS

 

Opole, dnia 11 lipca 2011 r.
OŚ. 6341. 25. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 06-04-2011 r., postępowania na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tułowice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych komunalną kanalizacją przemysłowo – deszczową, istniejącym wylotem nr III do wód powierzchniowych Kanału Ulgi Ścinawy Niemodlińskiej w km 0+660 w Tułowicach.
Na dotychczasowy zrzut ścieków przemysłowych wylotem Nr III wnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Wojewody Opolskiego nr OŚ-III-6210/251/98/bd z dnia 31-12-1998 r.(obowiązujące do 31-12-2012 r.), które z uwagi na zmianę warunków, zgodnie z art. 136 ust.1. pkt 1 ustawy Prawo wodne, zostanie cofnięte.
Zgodnie z wnioskiem w skład ścieków przemysłowych wchodzą:
- ścieki przemysłowe z zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w strefie ekonomicznej na terenie byłej Fabryki Porcelitu Stołowego w Tułowicach,
- popłuczyny ze Stacji Uzdatniania Wody w Tułowicach komunalnego ujęcia wód podziemnych
- wody opadowe i roztopowe wraz z infiltracyjnymi z terenu strefy ekonomicznej oraz z terenu zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul.Świerczewskiego w Tułowicach.
 
Wnioskowane parametry odprowadzanych ścieków:
 
I. Ilość ścieków 
  1. w okresie bezdeszczowym:
      - Q śrd = 198,0 m3/d    
      - Q maxh = 85,0 m3/h
      - Q maxr = 56 643,0 m3/rok
2.   w okresie deszczowym:
 
      - Q śrd = 414,52 m3/d    
      - Q maxh = 3 164,30 m3/h
      - Q maxr = 143 848,78 m3/rok
 
II. Stan i skład ścieków:
 
·         Odczyn pH                  - 6,5-9,0 L.N.
·         Temperatura                - 35 ºC
·         Zawiesiny ogólne          - 35 mg/dm3
·         BZT5                                - 25 mg/dm3
·         ChZTCr                                 - 125 mg/dm3
·         OWO                          - 30 mg/dm3
·         Azot amonowy             - 10 mg/dm3
·         Azot azotanowy           - 30 mg/dm3
·         Azot azotynowy           - 1 mg/dm3
·         Azot ogólny                  - 30 mg/dm3
·         Fosfor ogólny               - 2 mg/dm3
·         Chlorki                         - 1000mg/dm3
·         Siarczyny                     - 1 mg/dm3
·         Siarczany                     - 500 mg/dm3
·         Sód                              - 800 mg/dm3
·         Potas                           - 80 mg/dm3
·         Żelazo ogólne               - 10 mg/dm3
·         Glin                             - 3 mg/dm3
·         Antymon                      - 0,3 mg/dm3
·         Arsen                          - 0,1 mg/dm3
·         Bar                              - 2 mg/dm3
·         Beryl                           - 1 mg/dm3
·         Bor                              - 1 mg/dm3
·         Cynk                           - 2 mg/dm3
·         Cyna                           - 2 mg/dm3
·         Chrom Cr+6                       - 0,1 mg/dm3
·         Chrom ogólny               - 0,5 mg/dm3
·         Kobalt                         - 1 mg/dm3
·         Miedź                          - 0,5 mg/dm3
·         Molibden                      - 1 mg/dm3
·         Nikiel                           - 0,5 mg/dm3
·         Ołów                           - 0,5 mg/dm3
·         Selen                           - 1 mg/dm3
·         Srebro                         - 0,1 mg/dm3
·         Tal                              - 1 mg/dm3
·         Tytan                           - 1 mg/dm3
·         Wanad                          - 2 mg/dm3
·         Chlor wolny                 - 0,2 mg/dm3
·         Chlor całkowity            - 0,4 mg/dm3
·         Cyjanki wolne              - 0,1 mg/dm3
·         Cyjanki związane          - 5 mg/dm3
·         Fluorki                         - 25 mg/dm3
·         Siarczki                        - 0,2 mg/dm3
·         Rodanki                       - 10 mg/dm3
·         Fenole lotne                 - 0,1 mg/dm3
·         ASPC (surfaktany)       - 5 mg/dm3
·         NSPC (surfaktany)       - 10 mg/dm3
·         Substancje ekstr.
się eterem naftowym    - 50 mg/dm3
·         BTX                            - 0,1 mg/dm3
·         AOX                           - 1,0 mg/dm3
·         Suma (Cl+SO4)         - 1500mg/dm3 
·         WWA                         - n.n.
·         Węglowodory
      ropopochodne               - 15 mg/dm3
 
 
Istniejący wylot ścieków zlokalizowany jest na działce nr 204/2 am 1 obręb Tułowice- własność Gmina Tułowice.
 
Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WPN.430.18.2011.PS z dnia 22-06-2011 – brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania odprowadzania do kanału Ulgi rz. Ścinawy Niemodlińskiej oczyszczonych ścieków przemysłowych, wód opadowych i popłuczyn na Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Bory Niemodlińskie.
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML