Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2011.ZW

 

Opole, dnia 01.07.2011 roku
OŚ.6341.34.2011.ZW
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że na wniosek – pismo z dnia 12.03.2011 r. - państwa Krystyny i Romana Suchodolskich, zam. 49-130 Tułowice ul. Kościuszki 6, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
1.      Wykonanie oraz przebudowę urządzeń wodnych na obiekcie stawowym „Tułowice-Las” zlokalizowanym na działce nr 2/1 a.m. 3 obręb Tułowice, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice, polegającą na:
a.       przebudowie ujęcia wody zlokalizowanego w km 23+000 rzeki Ścinawy Niemodlińskiej z mnicha wpustowego (budowla nr 2) o średnicy leżaka f 0,40 m i długości leżaka L = 7,5 m na ujęcie wody składające się z: leżaka z rur „Wipro” o średnicy f 0,80 m i długości L = 8,5 m z przyczółkiem wlotowym (z bloczków betonowych zaopatrzonym w kratę stalową) oraz studni rozdziału wody z bloczków betonowych (w miejsce rozebranego istniejącego stojaka mnicha), umożliwiających doprowadzenie wody na staw nr 2, poprzez rurociąg z rur PVC f 0,40 m długości L = 6,0 m osadzony w ścianie studni rozdziału wody z wlotem zamykanym szandorami drewnianymi i na doprowadzalnik „A” w formie okna przelewowego zamykanego szandorami drewnianymi zakładanymi w prowadnicach stalowych z ceowników,
b.      przebudowie rowu otwartego - doprowadzalnika „A” na odcinku od km 0+393 do km 0+418 na rurociąg z rur „WIPRO” średnicy f 0,60 m i długości L = 25 m (tj. w miejscu projektowanego uprzednio przepustu średnicy f 0,80 m i długości L = 10 m – budowla nr 8), wlot rurociągu zaopatrzony w kratkę stalową uniemożliwiającą przedostawanie się do niego zanieczyszczeń pływających,
c.       przebudowie rowu otwartego – doprowadzalnika „A” na odcinku od km 0+064 do km 0+393 tj. na długości L = 329 m, na rurociąg z rur PE HD f 0,40 m z budową 5 szt. studni kontrolno-połączeniowych (z kręgów żelbetowych f 1,0 m, z włazami typu ciężkiego) oraz jednej studni rozdziału wody doprowadzanej na: staw nr 4 za pośrednictwem rurociągu f 0,40 m oraz magazyny ryb (budowla nr 6) za pośrednictwem rurociągu f 0,40 m wraz z przyczółkiem wylotowym z bloczków betonowych,
d.      wykonaniu nowego przepustu z rur „Wipro” średnicy f 0,80 m i długości L = 8,0 m z przyczółkami z bloczków betonowych, usytuowanego w km od 0+698 do km 0+690 doprowadzalnika „A”.
 
 
2.    Zmianę zakresu szczególnego korzystania z wód (w związku ze zmianą urządzeń za pośrednictwem których będzie ono realizowane) polegającą na uchyleniu w całości pkt II. 2 decyzji – pozwolenia wodnoprawnego Starosty Opolskiego nr OŚ.ZW 6223-49/07 z dnia 10.03.2008 r. i zastąpieniem go punktem II.2 w poniższym brzmieniu:
a.       II.2. Poborze wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej piętrzonej istniejącym jazem w km 22+973 do rzędnej 169,80 m npm (na której piętrzenie, pozwolenie wodnoprawne Starosty Opolskiego nr OŚ.6341.30.2011.ZW z dnia ... posiadają panowie: Mieczysław i Stanisław Kasprzak) za pomocą ujęcia brzegowego zlokalizowanego na prawy brzegu rzeki w km 23+000 (składającego się z: leżaka z rur „Wipro” o średnicy f 0,80 m i długości L = 8,5 m z przyczółkiem wlotowym, oraz studni rozdziału wody, umożliwiających doprowadzenie wody na staw nr 2 i na doprowadzalnik „A”) i dalej rowem otwartym – doprowadzalnikiem „A” na odcinku od km 0+886 do km 0+418 tj. na długości L = 468 m zasilającym w wodę staw nr 3 (z wykonanymi na nim: przepustem z rur „Wipro” f 0,80 m, długości L = 8,0 m, zlokalizowanym w km od 0+698 do km 0+690 oraz przepustem f 0,80 m, długości L = 15 m - budowla nr 9 - zlokalizowanym w km od 0+657 do km 0+672), a następnie rurociągiem z rur „Wipro” f 0,60 m długości L = 25 m w km od 0+418 do km 0+393 (studnia rozdziału wody na staw nr 4 i na rurociąg f 0,40 m) i dalej rurociągiem f 0,40 m z rur PEHD długości L = 329 m od km 0+393 do km 0+064 oraz rowem otwartym – doprowadzalnikiem „A” na odcinku od km 0+064 do km 0+000 długości L = 64 m, z którego zasilane będą w wodę 4 szt. magazynów ryb (łączna powierzchnia lustra wody zasilanych stawów i magazynów 12,61 ha), w poniższych terminach i ilościach:
a.       od 01.04 do 30.04. każdego roku, do napełnienia stawów w ilości Q = 46 dm3/s, Qmaxh= 166 m3/h, Qśrd= 3974 m3/d,
b.      od 10.10 do 15.10. każdego roku przez 1 dzień do zalania magazynów w ilości Q = 13 dm3/s, Qmaxh= 47 m3/h, Qśrd= 1080 m3/d,
c.       od 01.01 do 28.02. każdego roku na podtrzymanie zalewu w ilości Q = 6,0 dm3/s, Qmaxh= 22 m3/h, Qśrd= 518 m3/d,
d.      od 01.03 do 31.03. każdego roku na podtrzymanie zalewu w ilości Q = 12,0 dm3/s, Qmaxh= 44 m3/h, Qśrd= 1037 m3/d,
e.       od 01.04 do 31.05. każdego roku na podtrzymanie zalewu w ilości Q = 30,0 dm3/s, Qmaxh= 110 m3/h, Qśrd= 2502 m3/d,
f.        od 01.06 do 31.08. każdego roku na podtrzymanie zalewu w ilości Q = 32,0 dm3/s, Qmaxh= 115 m3/h, Qśrd= 2765 m3/d,
g.       01.09. do 30.09. każdego roku na podtrzymanie zalewu w ilości Q = 30,0 dm3/s, Qmaxh= 108 m3/h, Qśrd= 2592 m3/d,
h.       01.10. do 31.10. każdego roku na podtrzymanie zalewu w ilości Q = 28 dm3/s, Qmaxh= 101 m3/h, Qśrd= 2419 m3/d,
i.         01.11. do 31.12. każdego roku na podtrzymanie zalewu w ilości Q = 25 dm3/s, Qmaxh= 90 m3/h, Qśrd= 2160 m3/d,
j.        01.12. do 15.03. każdego roku dla potrzeb zimochowów w ilości Q = 4,0 dm3/s, Qmaxh= 15 m3/h, Qśrd= 346 m3/d”.
Pozostałe zapisy decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.ZW 6223-49/07 z dnia 10.03.2008 r. pozostają niezmienione.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska