Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.42.2011.BS

 

Opole, dnia 14 czerwca  2011 r.
OŚ. 6341. 42. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 08-06-2011 r., postępowania na wniosek Eugeniusza Baranieckiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Mateusza Mojaka, Opole, ul. Luboszycka 20/3, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:
1.     na wykonanie urządzeń wodnych:
a.  wylotu ścieków, zlokalizowanego w km 0+980 rowu melioracyjnego nr R-G7, w rejonie działek am 11 obręb Lędziny   nr 417/34 własność Sabiny Suchanek oraz nr 439/34 własność Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Chrząstowicach z/s w Suchym Borze
b.  dwóch przepustów ø 400 pod zjazdami na lewostronnym rowie przydrożnym w km 0+081 oraz 0+122 drogi powiatowej 1711 O na działce nr 29/10 am 7 obręb Chrząstowice, własność Skarb Państwa  
2.      na odprowadzanie ścieków: wód opadowych i roztopowych, oczyszczanych w separatorze, powstających z odwodnienia terenu okręgowej stacji kontroli pojazdów w Chrząstowicach zlokalizowanej na działce nr 261/153 am 7 obręb Chrząstowice własność Mateusza Mojaka, do rowu melioracyjnego R-G7 projektowanym wylotem.
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML