Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.45.2011.BS

 

Opole, dnia 22 czerwca  2011 r.
OŚ. 6341. 45. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 14-06-2011 r., postępowania na wniosek p.Tomasza Płaczka z Opola, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Opola, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - na odprowadzanie, oczyszczanych w separatorze wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zlewni zlokalizowanej w rejonie ulic Sobieskiego, Budowlanych, Usługowej i z części ulicy Powstańców Warszawskich wraz z prawobrzeżną częścią mostu nad rz. Odrą w Opolu, istniejącym wylotem ø 1000 do Kanału Wróblin w km 2+530 zlokalizowanym na działce nr 238 am 4 obręb Zakrzów - właściciel: Skarb Państwa.
            Wniosek przesłany do Starosty Opolskiego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, postanowieniem nr NW-7107-55/11 z dnia 10-06-2011 r.
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML