Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK

 

Opole,dn.09.06.2011r.
 
OŚ.6228.1.2011.UKK
Obwieszczenie
Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
Starosta Opolski
zawiadamia
że w dniu 09.06.2011r. została wydana decyzja znak:  OŚ.6228.1.2011.UKK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje dla przedsięwzięcia p.n. „Scalanie gruntów o obszarze 245,8473 ha części obrębu Świerkle, powiat opolski, województwo opolskie”,
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 – Wydział Ochrony Środowiska,  pokój 52 w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 730-153.
 
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informację o wydaniu decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu, a także przez wywieszenie w publicznie dostępnym miejscu na tablicach ogłoszeń: we wsi Świerkle, wsi Brzezie i wsi Biadacz, w Starostwie Powiatowym w Opolu, Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, Urzędzie Gminy Łubniany.
 
Zgodnie z 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji.
                                                                             
                      Z up. Starosty
                                                                                      Marek Parfimczyk
                                                                                      Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
                                              
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
1.       Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu www.powiatopolski.pl ( BIP )
2.       Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14
3.       Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
4.       Na tablicy ogłoszeń wsi Świerkle gm. Dobrzeń Wielki
5.       Na tablicy ogłoszeń wsi Brzezie gm. Dobrzeń Wielki
6.       Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany,
7.       Na tablicy ogłoszeń wsi Biadacz gm. Łubniany.
 
Otrzymują:
1.       Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
2.       Wójt Gminy Łubniany
3.       Wydział Geodezji i Kartografii w/m
4.       Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki
5.       Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Świerkle gm. Dobrzeń Wielki
6.       Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Brzezie gm. Dobrzeń Wielki
7.       Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Biadacz gm. Łubniany,
8.       a/a OŚ
Wersja XML